Prešov: komunálne voľby

Iné, odkaz na videozáznam

Séria diskusií pri príležitosti novembrových komunálnych volieb, ktorú pripravila RTVS, pokračovala 23. októbra 2018 s kandidátmi na primátora mesta Prešov. Demagog.SK overil všetky výroky kandidátov, ktorí majú najväčšiu šancu získať kreslo primátora podľa bookmakerov stávkovej kancelárie Tipsport.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Mesto to začalo riešiť v auguste 2015 (havarijný stav strechy na zimnom štadióne, pozn.), kedy sme dostali do rúk statický posudok. Hneď sme zadali do plánu investičného na rok 2016 spracovanie projektovej dokumentácie, hneď po schválení v mestskom zastupiteľstve sme vypísali súťaž, prihlásila sa Technická univerzita Košice, ktorá vo februári roku 2018 odovzdala projektovú dokumentáciu, následne sme hneď prikročili k výberu dodávateľa prác. teraz je štádium také, že stavba sa realizuje.

Prešovský zimný štadión bol dlhodobo v havarijnom stave, preto sa ho
mesto rozhodlo zrekonštruovať. Všetky kroky k realizácii tohto zámeru prebiehali
chronologicky tak, ako ich Turčanová opísala.

Statický posudok bol objednaný v auguste 2015 a spracovala ho Technická
univerzita v Košiciach. Podľa informácií od mesta Prešov
bolo skonštatované, že nosná konštrukcia strechy je nevyhovujúca. 

Ako jedno z plánovaných opatrení bola v Programe rozvoja mesta Prešov 2015 - 2020 uvedená
rekonštrukcia a modernizácia zimného štadióna. Mesto následne hľadalo
projektanta, ktorý by vypracoval projekt na rekonštrukciu štadióna. 

28. novembra 2016 bola s košickou univerzitou podpísaná Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej
dokumentácie pre územné rozhodnutie a realizačnú projektovú
dokumentáciu „Zimný štadión - rekonštrukcia". 

Po niekoľkých úpravách bola začiatkom roka odovzdaná projektová
dokumentácia a mesto 13. marca 2018 podalo žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy
štadióna a rekonštrukciu strechy. Povolenie bolo udelené 20. apríla
2018. 

Verejné obstarávanie na prvú etapu
rekonštrukcie zimného štadióna prebiehalo od 31. mája 2018. Začiatkom augusta
mesto zverejnilo výsledky vyhodnotenia ponúk a víťaza obstarávania. Zhotoviteľ má na
ukončenie stavebných práv desať mesiacov a s opätovným využívaním ľadovej
plochy sa ráta na august 2019. 

Komunitné centrum vzniklo v lokalite Stará tehelňa od roku 2011. Umiestnené bolo v provizórných unimobunkách až do mája 2018, kedy sa centrum rozšírilo o zrekonštruované suterénné priestory v jednom z blízkych bytových domov. O rozšírení komunitného centra sa rozhodlo už v máji 2014, pred nástupom súčasnej primátorky do funkcie. Keďže komunitné centrum nebolo novo vybudované, ale existuje už od roku 2011 a iba sa rozšírilo o zrekoštruované priestory, hodnotíme výrok ako zavádzajúci.

Nová rozloha komunitného centra pokrýva 120 metrov štvorcových. Rozšírením k centru pribudla veľká spoločenská miestnosť, kuchynka, sociálne zariadenia a niekoľko menších priestorov. "Zo vstupnej časti je tiež prístup do kancelárie pre pracovníkov
komunitného centra a do chodby, v ktorej je umiestnený kuchynský kút,
ktorý slúži pre potreby výučby. Využijú ju hlavne mamičky s deťmi na
osvojovanie si základov varenia. Súčasťou nových priestorov sú aj
doplnkové priestory hygieny – WC, sprcha a ekonomat. V rámci komplexnej
rekonštrukcie bol priestor tiež z vonkajšej strany odizolovaný
,“ informoval o komunitnom centre tlačový referent mesta Prešov Milan Grejták. Náklady spojené s rekonštrukciou sa vyšplhali na 58 226 eur.
Na Jiráskovej ulici v Prešove sa v súčasnosti nachádza denné centrum. Na portáli elektronickej verejnej správy mesta sme nenašli žiadnu zmienku o pripravovanej výstavbe na Jiráskovej ulici. Akčný plán na roky 2018-2025 v oblasti sociálnych služieb síce počíta s vybudovaním nového zariadenia opatrovateľskej služby v rokoch 2019 až 2020, avšak nešpecifikuje jeho lokalitu (.pdf, s. 14). Denné centrum Jirásková sa menovite v pláne spomína iba v súvislosti s plánovaným budovaním a rozvojom zázemia komunitných a ambulantných sociálnych služieb (.pdf, s. 16). Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Takže máme 3 denné stacionáre, 5 denných centier, máme 2 zariadenia pre seniorov, pripravujeme rekonštrukciu zariadenia pre seniorov Cemjata, pretože tá už nespĺňa štandardy dnes a nespĺňa vlastne ani podmienky, ktoré ukladá vyhláška.

Zoznam funkčných denných stacionárov, denných centier a zariadení pre seniorov sa nachádza na webovej stránke mesta Prešov a v registri poskytovateľov sociálnych služieb. Celkovo ide o dve centrá prevádzkujúce aj denný stacionár aj denné centrum na Sabinovskej a Slánskej ulici. Ďalej ide o jeden denný stacionár v Nákupnom stredisku Opál a tri denné centrá nachádzajúce sa v nákupnom centre Družba, na Jiráskovej ulici a Popradskej ulici. V Prešove sa nachádzajú dve zariadenia pre seniorov - zariadenia Náruč a Harmónia (Cemjata). Práve toto zariadenie plánuje mesto zrekonštruovať tak, aby budovy areálu "spĺňali všetky legislatívne požiadavky pre zariadenie pre seniorov" (.pdf, s. 7). Výrok hodnotíme ako pravdivý.

V januári 2017 boli zriadené dva nové denné stacionáre pre seniorov, a to na Zemplínskej a Sabinovskej ulici. Prvý spomínaný stacionár zriadili v priestoroch v časti nákupného centra na sídlisku Sekčov, ktoré mesto prenajímalo na komerčné účely. Denný stacionár na Sabinovskej ulici vznikol v už existujúcom Dennom centre - bývalom klube dôchodcov.

V Prešove sa nachádzajú dve mestské zriadenia pre seniorov. Prvé zariadenie pre seniorov HARMÓNIA, ktoré sa nachádza v rekreačnej oblasti Cemjata a druhé zariadenie NÁRUČ, ktoré sa nachádza na Veselej ulici v Prešove.

Dňa 15. mája 2018 zverejnilo mesto Prešov Výzvu na predkladanie ponúk na zákazku, ktorou predmetom je vypracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie komplexného rozvoja východnej časti jestvujúceho areálu sociálnych služieb – Zariadenia pre seniorov Harmónia v lokalite Cemjata. Štúdia by mala preukázať "maximálne využitie disponibilného potenciálu riešeného územia pre poskytovanie sociálnych služieb formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, rekonštrukcií jestvujúcich objektov a formou novostavieb nových objektov spĺňajúcich podmienky platnej legislatívy, predovšetkým zákona č.448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z." (.pdf, s. 1).

Ako uvádza Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018-2025, "Objekt ZpS Harmónia v súčasnosti nespĺňa podmienky vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej „MZ SR“) Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018–2025 81 č. 210/2016 Z. z. z 30. 5. 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z.o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia (v platnosti od 1.10.2017). V lokalite Cemjata doposiaľ neexistuje verejný vodovod, verejná kanalizácia ani plynofikácia. Problémom je fakt, že napájacie zdroje inžinierskych sietí sú vzdialené aj niekoľko kilometrov od miesta napojenia. Všetky domy v areáli zariadenia pre seniorov sú v neuspokojivom stavebno-technickom stave" (.pdf, s. 81).

Túto zákazku vyhralo Architektonické štúdio Atrium, spol. s r.o. zo sídlom v Košiciach, s ktorým bolo dňa 20. júna 2018 podpísaná zmluva.

Mesto Prešov za rok 2018 naozaj ako jediná samospráva na Slovensku získalo ocenenie Senior Friendly 50 +. Ocenenie bolo udelené na základe dlhodobej aktívnej podpory v meste žijúcich seniorov, ktorých mesto prostredníctvom aktívneho prístupu k životu zapája do spoločenského diania a svojimi aktivitami podporuje spoluprácu medzi generáciami. Prešovská samospráva sa svojím prístupom snaží zvyšovať u seniorov pocit spoločenskej potrebnosti a užitočnosti. Mesto Prešov bolo ako víťaz kategórie Miestne a regionálne samosprávy taktiež vyhlásené aj na stránke občianskeho združenia Senior Friendly, ktoré cenu udeľuje. Výrok hodnotíme ako pravdivý.