Premiér Pellegrini na TA3

V politike, Norbert Dolinský, odkaz na videozáznam

Predseda vlády Peter Pellegrini bol v nedeľu 8. septembra 2019 hosťom relácie V politike. Odpovedal na otázky o kauze Jankovská, vzťahoch Mariána Kočnera s politikmi či takzvaných obedoch zadarmo.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

…on sám osobne (Ján Balciar, pozn.), ako aj služba pod jeho vedením, aj v zahraničí, je vysoko rešpektovaná inštitúcia a mne sa dostáva pozitívnych reakcií na jeho prácu, aj na prácu služby počas mojich zahraničných návštev, pretože služba sa naozaj nemôžem povedať nejaké detaily, ale je zapojená do rôznych medzinárodných aktivít, kedy v spolupráci s inými službami iných štátov NATO plníme nejaké úlohy a sme vyhľadávanou službou.

Vzhľadom na povahu práce Vojenského spravodajstva (VS) je len málo verejne dostupných informácií k jeho činnosti. Nie je preto možné  dostatočne potvrdiť rozsah a kvalitu spolupráce Vojenského spravodajstva (VS) s inými službami. Rovnako nie je možné verifikovať obsah neverejných rozhovorov premiéra. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Generálmajor Raúl E. ESCRIBANO, zástupca námestníka GT NATO pre spravodajstvo, počas svojej návštevy v januári 2019 ocenil prínos Vojenského spravodajstva pre spravodajské štruktúry NATO.

V apríli 2018 ocenil maďarský minister obrany Balciara čestnou medailou za spojenectvo. Vo februári 2017 dostal Balciar štátne vyznamenanie od poľského prezidenta.

Príslušník VS Otokar Grošek viedol medzinárodný tím, ktorý v novembri 2018 získal ocenenie SPS Science Partnership Prize za najlepší projekt v oblasti kybernetickej obrany.

Exminister obrany a opozičný poslanec Ľubomír Galko ocenil Balciarovu väčšiu ochotu odpovedať poslancom na otázky: Aj jednotlivé body na výboroch sú vďaka tomu spracovávané detailnejšie než v minulosti.“

Správa o činnosti VS za rok 2018 uvádza, že v rámci rozvoja spôsobilosti bolo zriadené Národné centrum pre kybernetickú obranu. V medzinárodnej spolupráci spravodajstvo vykonalo 40 aktivít u nás či v zahraničí. Podpísalo memorandá o vzájomnej spolupráci s krajinami V4.

Správa tiež spomína schválenie členstva SR v Centre výnimočnosti NATO pre strategickú komunikáciu.

No v prípade pána generála Balciara ja musím povedať, že je to človek, s ktorým ja sa osobne stretávam, pretože z titulu mojej funkcie musím sa s ním stretávať ako so šéfom vojenského spravodajstva za účelom výmeny si informácií a zistení a tak ďalej a pracujeme na mnohých projektoch.

Hoci je spolupráca medzi vládou a Vojenským spravodajstvom dôležitá pre bezpečnostnú politiku štátu, zákon predpokladá sprostredkovanie informácií prostredníctvom ministra obrany. Výrok - nutnosť stretávať sa za účelom výmeny informácií - preto hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa § 2 ods. 4 Zákona o Vojenskom spravodajstve „minister obrany Slovenskej republiky poskytuje Národnej rade Slovenskej republiky, prezidentovi Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky informácie získané Vojenským spravodajstvom, ktoré sú významné pre ich rozhodovanie a činnosť.”

Podľa § 3 ods. 1 toho istého zákona na čele Vojenského spravodajstva je riaditeľ Vojenského spravodajstva, ktorý je za výkon svojej funkcie a za plnenie úloh Vojenského spravodajstva zodpovedný ministrovi. Minister vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie riaditeľa.”

§ 4 Zákona o vojenskom spravodajstve hovorí, že minister je povinný predložiť v určenej lehote a požadovanom rozsahu informáciu, o ktorú písomne požiada a) prezident Slovenskej republiky, b) predseda Národnej rady Slovenskej republiky, c) predseda vlády Slovenskej republiky.”

Programové vyhlásenie Pellegriniho vlády, ako aj materiály z jej rokovania dokazujú, že marginalizované (rómske) komunity sú súčasťou jej agendy. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Peter Pellegrini bol za premiéra vymenovaný 22. marca 2018 - teda pred necelým rokom a pol.

Aj jeho vláda sa v programovom vyhlásení (.pdf) zaviazala, že bude venovať „...osobitnú pozornosť začleňovaniu Rómov v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 a záväzkami Slovenskej republiky ako členského štátu EÚ, vyplývajúcich zo záverov Rady - Rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020.” (str. 51)

V januári 2019 vláda schválila Aktualizovaný akčný plán Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.

Žiaden zákon, žiaden predpis nezakazuje primátorom alebo starostom a následne riaditeľom škôl, ak na to majú, aby kuchárovi dali aj viac peňazí, ako hovorí nejaké tabuľka. Ani pani kuchárka, ani pani pomocná pracovníčka nemusí zarábať minimálnu mzdu. Môžu jej dať príplatok, lebo to je zasa len čo si myslí starosta. Či chce odmeňovať aj kuchárky, alebo sa spoľahne, zákon hovorí, že ste v takejto triede, máte mať 520 euro, viac vám nedám.

Zákon zamestnávateľom nezakazuje, aby platili zamestnancom viac než tzv. tabuľkové platy. Odmeny či osobné príplatky viaže na splnenie vecných či kvalitatívnych kritérií, ktorých vyhodnotenie ponecháva na zamestnávateľovi. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Platové podmienky a možnosti poskytnutia príplatku kuchárkam na základnej škole upravuje Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Tarifný - teda základný - plat závisí od platovej triedy (tabuľky), v ktorej je konkrétna osoba zaradená podľa kvalifikačných predpokladov, náročnosti práce, psychickej či fyzickej záťaže.

Je pravdou, že zákon (§ 4) umožňuje rôzne formy príplatku k tarifnému, „tabuľkovému” platu. Napríklad, zamestnávateľ môže zamestnancovi udeliť osobný príplatok ako ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov, alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností.”

Môže ju tiež udeliť odmenu (§ 20) za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností.”

Osobný príplatok aj odmeny zákon viaže na splnenie vecných resp. kvalitatívnych kritérií, ktoré ponecháva na vyhodnotení a možnostiach zamestnávateľa.

Reálna vôľa zamestnávateľov udeľovať zamestnancom osobné príplatky, samozrejme, závisí aj od ich finančných možností. Fungovanie školských jedální je financované z vlastných príjmov samospráv, najmä z dane z príjmov fyzických osôb. Výrok však hodnotíme ako ešte pravdivý.

Systém školských obedov zadarmo skutočne funguje vo viacerých krajinách. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Švédsky štát poskytuje obedy zadarmo všetkým deťom vo veku od sedem do 16 rokov a taktiež aj väčšine študentov vo veku 16 až 19 rokov. Obedy zadarmo majú aj školáci vo Fínsku. Čiastočný systém obedov zadarmo k roku 2008 fungoval vo Veľkej Británii, Španielsku, Francúzsku, Taliansku či Hongkongu (pdf, str. v). Z mimoeurópskych krajín pozná systém obedov zadarmo napríklad Brazília či India.