Predvolebný európsky špeciál na TA3

V politike, Peter Bielik, odkaz na videozáznam
Overili sme velkú predvolebnú debatu, v ktorej na TA3 diskutovalo 10 kandidátov do Európskeho parlamentu. Polovica z nich takmer vôbec nepodporovala svoje argumenty faktickými tvrdeniami a v prípade Ivana Štefanca sme dokonca nezaznamenali žiadny faktický výrok. Do istej miery to mohlo byt ovplyvnené tým, že v porovnaní s ostatnými diskutujúcimi dostal od moderátorov najmenej priestoru. Informáciu o poskytnutom priestore v debate priniesol tím Vrtiet psom.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Ja som bol na prezentácii hodnotení programov EurActiv a tam ma zase tešilo to, že keď prišiel na rad náš program, tak zoznam tých originálnych prvkov, ktoré sa tam nachádzajú, bol najdlhší zo všetkých strán, ktoré prichádzajú do eurovolieb.

Euractiv vydal pred voľbami analýzu programov jednotlivých strán doplnenú rozhovormi s ich hlavnými predstaviteľmi s názvom "Za Brusel, proti Bruselu, alebo celkom inak? Programy a postoje politických strán pred voľbami do Európskeho parlamentu 2014". Túto analýzu uviedla a prezentovala Zuzana Gábrižová na diskusii Café Európa, ktorá sa uskutočnila 13. mája 2014.

Každej analyzovanej strane venovala slajd prezentácie, na ktorom vymenovávala špecifiká zoznamu. Pri SaS ich vymenovala až 8, čo bolo najviac zo všetkých strán (Smer - 6 bodov na slajde, SDKÚ - 7 bodov, OĽaNO - 6 bodov, Nova - 6 bodov,  KDH - 6 bodov)  
Príloha (.pdf) jednej zo správ Rady Európskej únie z roku 2011 (uvádzajúca priemerné priame platby zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre rok 2017) ponúka (v štvrtom stĺpci) prehľad priamych platieb na jeden hektár poľnohospodárskej pôdy. V prípade Rakúska ide o 262 eur na hektár, Avšak podľa priemeru priamych platieb na roky 2014-2020, podľa capreform.eu bude mať Rakúsko priemerné platby na úrovni 254 eur na hektár. Šefčovič teda uvádza správne číslo.
Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže nie je pravdou, že v IT sektore pracuje až 5% zo všetkých zamestnancov na Slovensku. 

Podľa posledných dostupných informácii pracovalo v roku 2012 v IT sektore na Slovensku 3 % percentá ľudí, avšak ich pomer na HDP bol až 5 %. To zodpovedá aj tomu, že IT sektor je klasicky jedným z vysoko produktívnych sektorov.

Podľa informácií INESS z roku 2012 pracovalo v tom čase v sektore informačných a komunikačných technológií (IKT) 30 tisíc pracujúcich: "Hoci počet zamestnancov tvorí len 2 % ich celkového počtu, IKT sektor sa na HDP podieľa takmer 4 %."

Podľa správy zo septembra 2012, ktorá používa informácie zo spomenutej analýzy, "Ri­chard Ďura­na zo spo­loč­nos­ti INESS Con­sult upo­zor­nil na dô­le­ži­tú sku­toč­nosť, že IT sek­tor na Slo­ven­sku pat­rí me­dzi naj­dô­le­ži­tej­šie ob­las­ti slo­ven­skej eko­no­mi­ky. Pri­po­me­nul, že IT sek­tor za­mes­tná­va 40 000 pra­cov­ní­kov, čo pred­sta­vu­je 3 % všet­kých za­mes­tnan­cov, ale ge­ne­ru­je 5 % HDP a 16 % da­ní z príj­mov práv­nic­kých osôb, čím je pre štát doj­nou kra­vou (čo je tak­mer troj­ná­so­bok op­ro­ti prís­pev­ku k HDP)."

Podľa Štatistického úradu bolo v roku 2012 zamestnaných v IKT sektore 45 650 osôb. Počet zamestnancov v roku 2012 podľa databázy Slovstat sa pohyboval na úrovni 1 969-tisíc. Po prepočte ide teda o 2,3% IT zamestnancov na celkovom počte zamestnancov na Slovensku.

Podľa aktuálnej správy Slovenskej aliancie pre internetovú ekonomiku je zamestnaných v IT sektore viac ako 55 tisíc ľudí. Správa neuvádza podiel na národnom HDP, cituje však odhad Boston Consulting Group z roku 2011 podľa ktorého v roku 2015 sa tento sektor mal podielať na HDP Slovenska 4,5 %. Počet zamestnancov v roku 2013 podľa databázy Slovstat sa pohyboval na úrovni 1967-tisíc. Po prepočte tvorilo 55-tisíc IT pracovníkov tvorilo 2,8%, čiže takmer 3% na celkovom počte zamestnancov na Slovensku.

Podľa nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom z roku 2013 je podpora za vyklčovanie vinohradu 2000 eur/ha v Bratislavskom kraji, v ostatných 3000 eur/ha. V kombinácii s presunom vinohradu a po pripočítaní náhrady straty z príjmov by táto podpora bola 19 550eur/ha v prípade mimobratislavských krajov. Toto však predstavuje iba jeden špecifický príklad a Jozef Kollár navyše hovorí iba o dotovaní vyklčovania, nie o sťahovaní, výrok preto hovoríme ako nepravdivý.
Aj podľa článku ešte z roku 2008 dvojtýždenníka PROFIT: "Žiadateľ o podporu na vyklčovanie, oficiálne nazývané trvalé ukončenie výsadby, teda musí dokázať, že má rodiaci vinohrad. Podľa nariadenia vlády z 20. augusta tohto roka (2008, pozn.) musí predložiť hlásenie o úrode hrozna alebo výrobe vína. Podľa výnosov na hektár dostane dotácie. Čím viac ton hrozna nazbieral, tým viac dotácií dostane. Vlastník bohato rodiacich vinohradov (nad 21,3 tony na hektár) môže dostať za ich vyklčovanie až 14 760 eur na hektár. Podpory sa začnú vyplácať od budúceho roka a postupne budú v ďalších dvoch rokoch klesať."

Krajina, ktorá trvalo porušuje pravidlá, može dostať sankcie do výšky 0,2% HDP. V prípade Slovenskej republiky môžeme dostať sankciu do výšky 140 miliónov eur, pri našom HDP plus mínus 72 miliárd eur.
Ak by sme túto sakciu dostali, nemali by sme zdroje na tri roky na zvyšovane platov zdravotných sestier, kde ročne potrebujeme asi 50 miliónov eur.
Druhý typ pravidla, ak krajina porušuje pravidlá, môžu jej byť krátené eurofondy, a tretí typ, krajina stráca hlasovacie práva v európskych inštitúciách.

V prípade porušenia Paktu stability a rastu môže byť krajine udelená pokuta za splnenia podmienok do výšky 0,2% HDP (sankcia sa udeľuje za deficit vyšší ako 3% alebo za skresľovanie štatistických údajov). Keďže HDP Slovenska je na úrovni 72,1 mld. Eur tak pokuta pre Slovensko vo výške 0,2% by bola približne 144 mil. Eur. Ak ide o zvyšovanie platov sestier tak konkrétna výška nákladov nie je vyčíslená, ale náklady sa pohybujú od 50 mil. Eur až po 135 mil. Eur v prípade, že by sa platy zvyšovali všetkým sestrám. ( zdroj. mediweb.hnonline, hnonline, sme ).

Ako sankcia môže byť aj použité odobratie hlasovacieho práva v európskych inštitúciach napríklad v prípade znižovania demokratickosti v členských krajinách. Takáto sankcia hrozila napríklad Maďarsku.
A ako sankcia môže byť použité aj zmrazenie eurofondov napríklad pre príliš vysoký deficit. Takáto sankcia bola použitá voči Maďarsku ako sankcia pre vysoký deficit.