Peniaze na školstvo

Téma dňa, Peter Bielik

V priebehu uplynulého týždna sa v relácii Téma dna na TA3 stretli minister školstva Dušan Caplovic a predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek. Napriek tomu, že obaja páni sa živia školstvom a v poslednej dobe medzi ich hlavné pracovné priority patria urcite aj financné podmienky školstva na Slovensku, ani jeden sa nevyhol nepresnostiam práve v týchto témach, a to nie v jednom prípade. Pavel Ondek niekolko krát spomína pocet nepedagogických zamestnancov v školstve, napriek tomu, že presné císlo neovláda. Okrem toho prezentuje vlastné požiadavky z minulosti v jemnejšom svetle, na druhej strane však plat ucitela v Grécku prestreluje. Dušan Caplovic zase pri interpretácii postoja Odborového zväzu ich požiadavky prehána a plat ucitela na ukážku, tento krát vo Fínsku, prestreluje aj on. Navyše, pri zvýraznovaní svojich úspechov sa porovnáva so svojim predchodcom, pri com volí kritérium, ktoré predchádzajúca vláda vôbec neplánovala adresovat. Na záver možno dodat, že obaja diskutujúci majú medzery v agende, ktorou sa zaoberajú. Zaujímavým je, že práve oni sú v pozícii, kedy rozhodujú o celkovom smerovaní slovenského školstva. Na druhej strane, na niektorých miestach sa zdá, že sa nejedná o medzery, ale o cielenú úpravu faktov.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

A to najťažšie, a opakujem môj predchodca 20 mesiacov sa snažil urobiť nejaký program, čo sa týka kvality merania výstupu žiakov, nepodarilo sa to.

Výrok ministra Čaploviča označujeme za zavádzajúci, nakoľko je síce pravdou, že predchádzajúca vláda v oblasti merania kvality vzdelávania neprijala žiadnu veľkú reformu, avšak nie je ani zrejmé že by takúto veľkú reformu prijať chcela. Navyše sa bývalému ministrovi školstva podaril jeho zámer zaviesť monitory i pre piatakov, aby bolo možné ich porovnaním s monitormi pre deviatakov porovnávať kvalitu vzdelávania na druhom stupni základných škôl.

Meranie kvality vzdelávacieho procesu na výstupe žiakov zo škôl (maturity, testovanie 9 a súvisiace štatistiky) na Slovensku zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania - NÚCEM. Ten bol zriadený Ministerstvom školstva ako štátna rozpočtová organizácia 1. septembra 2008 ako súčasť vtedajšej školskej reformy.

Predchádzajúca vláda nepripravila a nespustila žiadny významnejší veľký program týkajúci sa testovania a merania kvality. Nedá sa však ani povedať, či na nejakom takomto programe pracovala. Ministerstvo školstva však menilo systém testovania. Tento zámer už na začiatku vládnutia minister oznámil: "Ministerstvo chce lepšie merať pridanú hodnotu v školách tak, aby bolo možné zistiť, čo sa žiaci naučili na druhom stupni základných škôl porovnaním Monitora 9 s Monitorom 5." Monitor pre piatakov, alebo Testovanie 5, sa vláde v minulom volebnom období podarilo zaviesť novelizáciou Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Pilotné monitorovanie sa uskutočnilo už v školskom roku 2012/2013.
V Programovom vyhlásení vlády v roku 2010 sa nachádza jediná zmienka o testovaním merania kvality, pri čom z nej nevyplýva žiadny záväzok vlády k meraniu kvality výstupu, práve naopak ide skôr o záväzok pridať meranie pridanej hodnoty, za čo sa dá považovať práve monitor pre piatakov:
"Vláda SR chce zároveň zásadne zmeniť to, čo sa testuje – od vedomostí k zručnostiam a od merania výstupu k meraniu pridanej hodnoty školy pri vzdelávaní žiakov. Testovanie nebude exkluzívnym nástrojom hodnotenia kvality."

Nástupný plat vedeckých pracovníkov, či už v akadémii vied alebo ktorí nastupujú, tak tie sú ešte nižšie ako nástupné platy učiteľov.

Na základe vyjadrenia predsedu SAV môže plat začínajúceho výskumného pracovníka v SAV byť po prechode do zamestnaneckého pomeru často nižší ako 600-700 euro. Začínajúci plat učiteľa v roku 2012 bol podľa Ministerstva školstva na úrovni 540 euro. Demagog.sk hodnotí výrok ako neoveriteľný, vzhľadom na nedostupné informácie o presných platoch začínajúceho výskumného pracovníka na SAV. Demagog.sk nemôže zhodnotiť, či plat začínajúceho vedeckého pracovníka na SAV môže byť nižší ako 540 euro (plat začínajúceho učiteľa).

Správa Ministerstva školstva z 13. januára 2012 hovorí:

Nástupný plat začínajúceho učiteľa  bez praxe je od 1. januára 2012
508,50 eur, resp. pre učiteľa špeciálnej školy 543 eur. K tomu dostane
príplatok začínajúceho učiteľa vo výške 6 % z platovej tarify platovej
triedy a pracovnej triedy 9, t. j. v uvedenom prípade 31, resp. 33 eur,
čo je vlastne nástupný plat učiteľa bez praxe 540,50, resp. 576 eur.

V septembri 2012 Poštová banka priniesla porovnanie platov učiteľov, pričom podľa údajov OECD je nástupný plat učiteľa na Slovensku 541 euro.

Podľa vyjadrenia predsedu SAV Jaromíra Pastoreka pre denník Pravda (19. novembra 2012) sa plat začínajúcich vedeckých pracovníkov v SAV pohybuje na úrovni nižšej ako 600 až 700 euro.:

Aký je priemerný plat pracovníka SAV, prípadne nastupujúceho mladého vedca?
"Plat doktorandov je podľa mňa relatívne dobrý. Problém je, že keď
skončia PhD. štúdium, kde majú nezdanené časti a zarobia okolo 600 až
700 eur, prejdú do zamestnaneckého pomeru, zdania im to a s platom často
idú dole.
Čo sa týka
priemerného platu zamestnancov SAV, ten je okolo 1 100 eur."

Posledná výročná správa SAV za rok 2011 (august 2012), uvádza (s.103) úroveň priemerného platu v závislosti od činnosti od 590 do 970 euro.

V školstve je okolo 150 000 zamestnancov. Z toho je 50 000 nepedagogických zamestnancov. Asi na 35 000 nemá ministerstvo školstva takmer vplyv, lebo idú cez originálne kompetencie.

Pavel Ondek na jednej strane správne uvádza celkový počet zamestnancov v školstve (regionálne školstvo a VŠ), na druhej strane, nesprávne uvádza počet nepedagogických zamestnancov a taktiež počet zamestnancov, na ktorých vzhľadom na originálne kompetencie nemá ministerstvo školstva dosah. Výrok ako celok preto hodnotíme ako zavádzajúci. 

Podľa štatistík samotného odborového zväzu za rok 2012 (k 31.12 2012) bol celkový počet zamestnancov bol 126 981 v regionálnom školstve plus 21 467 vo vysokom školstve. Spolu by približne išlo o 150 tisíc zamestnancov v regionálnom, ako aj vysokom školstve.  Z toho nepedagogický pracovníci tvoria 38 986 zamestnancov. Podľa ďalšej štatistiky za ten istý rok bolo v roku 2012 celkovo 28 352 zamestnancov v pôsobnosti VÚC. Ide teda o približne 30 000 zamestnancov, na ktorých nemá ministerstvo školstva dosah pretože sú v pôsobnosti VÚC.  Ak by sme započítali aj zamestnancov v pôsobností cirkví (5 707) a súkromných škôl (5 092). Zamestnanci VÚC, cirkevných škôl a súkromných škôl by tvorili spolu približne 40 000 zamestnancov.

My sme v roku 2001 decentralizovali odborné školstvo z ekonomických rezortov na školstvo. Ani jedno, ani jednu korunu z tých peňazí z toho ministerstva hospodárstva neprišlo do rezortu školstva.

V roku 2001 prebehla určitá decentralizácia správy škôl a školských zariadení, nepresúvali sa však z ministerstva hospodárstva pod ministerstvo školstva, ale na obce a samosprávne kraje. Preto považujeme Čaplovičov výrok za zavádzajúci.
Publikácia Školský zákon: alternatívy pre vzdelávaciu politiku Inštitútu SGI z roku 2004 opisuje históriu školského zákona, uvádza okrem iného aj zmeny v roku 2001:

"Zákon č. 416/2001 Z, z. z 20. septembra 2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky:
týmto prešli na obce a samosprávne kraje pôsobnosti vymenovania a odvolávania riaditeľov škôl a školských zariadení, zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti. Zákon ustanovil právnu subjektivitu všetkých ZŠ so všetkými ročníkmi, ZUŠ so všetkými študijnými odbormi a špeciálnych škôl a umožnil spájanie ZŠ s predškolskými zariadeniami (rovnakého zriaďovateľa) do jednej právnickej osoby a zlúčenia škôl rovnakého druhu (rovnakého zriaďovateľa) do jednej právnickej osoby."

O presune zriaďovateľských kompetencii informoval 27. 6. 2001 aj denník Korzár:
"Malá novela zákona o sústave základných a stredných škôl, ktorú schválila Národná rada a jej poslanci, upravuje okrem iného aj presun zriaďovateľskej funkcie stredných odborných učilíšť z rezortných ministerstiev na krajské úrady (KÚ)."

článku o súťaži Mladý tvorca 2013 na portáli ministerstva hospodárstva sa spomína:

"Pôvodne bola výstava predajnou výstavou výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania, ktorú MH SR organizovalo ako zriaďovateľ (do roku 2001), v tom čase stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania a výstavy sa zúčastňovali všetky školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti."

v Maďarsku môj kolega ten veľký minister pre ľudské zdroje 160 000 učiteľov stiahol do rezortu školstva. Z tých 160 000 okolo 1/3 alebo štvrtiny prepustiť.

Tímu Demagog.sk sa nepodarilo nájsť bližšie informácie o údajnom úmysle maďarského ministra ľudských zdrojov prepustiť až 1/3 alebo 1/4 zo celkového počtu 160 000 učiteľov. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Od roku 2010 je v Maďarsku ministerstvo školstva zlúčené spolu s ministerstvami kultúry, športu, zdravotníctva, náboženstva, menšín a mimovládnych vzťahov, sociálnej inklúzie, sociálnych vecí a vecí rodiny a mládeže pod tzv. Ministerstvo pre národné zdroje, v roku 2012 premenované na Ministerstvo pre ľudské zdroje. Ministrom pre ľudské zdroje je od roku 2012 Zoltán Balog.
Podľa štúdie (.pdf, 179) týkajúcej sa maďarského školského systému je v systéme celkovo 160 000 učiteľov.