Pavol Abrhan vs. Robert Madej

O 5 minút 12, Radovan Slobodník, odkaz na videozáznam

Robert Madej s Pavlom Abrhanom o jazykoch menšín. Zastupitel Smeru opät mystifikoval skutocné znenie zákona. 

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

V tomto nevidím žiadny problém, a tak ako boli pokuty aj počas vašej vlády v jazykovom zákone. Koľko takých pokút ste udelili alebo chcete povedať, že nikdy sa neporušovalo? Počas, kým bol pán minister, pán minister Maďarič, koľko pokút za porušovanie jazykového zákona udelil? Skúste mi odpovedať? Ani jednu.

Od prijatia novely zákona o štátnom jazyku (v súčasnej dobe je už v platnosti nová novela zákona o štátnom jazyku,pozn.), ktorá vstúpila do platnosti prvého septembra 2009 nebola udelená žiadna pokuta v súvislosti s týmto zákonom počas bývalej vlády. Informovala o tom agentúra SITA.

Z právneho deliktu na úseku používania jazykov menšín sa dopustí orgán verejnej správy, ktorý okrem iného neumožní občanovi Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine komunikovať v ústnom a písomnom jazyku menšiny alebo ho o takejto možnosti neinformuje.

V návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. (.pdf) sa okrem iného píše:

"§ 7b
Správne delikty

(1) Správneho deliktu na úseku podpory používania jazykov menšín sa dopustí orgán verejnej správy, ktorý v obci podľa § 2 ods. 1:
a) neumožní občanovi Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine konať v jazyku menšiny alebo ho o takejto možnosti neinformuje (§ 2 ods. 3),
b) na požiadanie občana Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine nevydá rovnopis rozhodnutia a verejnej listiny aj v jazyku menšiny alebo o takejto možnosti nevykoná poučenie (§ 2 ods. 4 a 5),
c) nezabezpečí svoje označenie na budove, v ktorej sídli, alebo v texte rozhodnutí, verejných listín, oprávnení a osvedčení skutočností vydaných pri výkone verejnej správy v jazyku menšiny aj v jazyku menšiny (§ 2 ods. 6),
d) neposkytne na požiadanie úradný formulár vydaný v rozsahu jeho pôsobnosti aj v jazyku menšiny (§ 2 ods. 7),
e) nezabezpečí na svojom území označenie obce a označenie časti obce v jazyku menšiny v prípadoch ustanovených v § 4 ods. 3,
f) nezabezpečí uvedenie informácií, nápisov a oznamov podľa § 4 ods. 6,
g) nezabezpečí na požiadanie informácie o všeobecne záväzných právnych predpisoch aj v jazyku menšiny (§ 4 ods. 8),
h) neposkytne podpredsedovi vlády informácie a písomné podklady podľa § 7a ods. 4.

(2) Správneho deliktu na úseku podpory používania jazykov menšín sa dopustí obec podľa § 2 ods. 1, ktorá:
a) nezabezpečí na svojom území označenie obce, označenie časti obce a ulíc v jazyku menšiny v prípadoch ustanovených v § 4 ods. 1 a 4,
b) nezverejňuje dôležité informácie podľa § 5a ods. 2 aj v jazyku menšiny.

(3) Správneho deliktu na úseku podpory používania jazykov menšín sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá neuvedie nápis alebo oznam podľa § 4 ods. 6 aj v jazyku menšiny a ide o nápis alebo oznam obsahujúci informáciu týkajúcu sa ohrozenia života, zdravia, majetku alebo bezpečnosti občanov Slovenskej republiky.

(4) Správne delikty podľa odsekov 1 až 3 prejednáva podpredseda vlády.

(5) Ak podpredseda vlády zistí porušenie povinnosti, ktoré je správnym deliktom podľa odseku 1 až 3 a ani po písomnom upozornení nedôjde v ním určenej lehote k náprave zistených nedostatkov, môže podpredseda vlády uložiť pokutu od 50 do 2500 eur. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

(6) Pri ukladaní pokuty sa prihliadne na závažnosť správneho deliktu, jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na čas trvania a opakovanie protiprávneho konania. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa podpredseda vlády dozvedel o správnom delikte, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, kedy došlo k jeho spáchaniu.

(7) Výnos pokút uložených podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu."

Pani redaktorka, napríklad, keď sa bavíme aj o pokute, dajme si príklad, pokiaľ niekto príde na obecný úrad, ihneď bude musieť byť upovedomený, pokiaľ bude to obec, ktorá je na zmiešanom území a má viac ako 15 alebo 20% obyvateľov menšiny bude musieť byť oboznámených s tým, že môže komunikovať s týmto úradom v materinskom jazyku. Pokiaľ náhodou mu niekto zabudne povedať takúto informáciu, tomuto obecnému úradu môže byť uložená pokuta 50 až 2500 eur.

návrhu zákona (.pdf), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. sa okrem iného píše:

"§ 7b

Správne delikty

(1) Správneho deliktu na úseku podpory používania jazykov menšín sa dopustí orgán verejnej správy, ktorý v obci podľa § 2 ods. 1:

a) neumožní občanovi Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine konať v jazyku menšiny alebo ho o takejto možnosti neinformuje (§ 2 ods. 3),

b) na požiadanie občana Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine nevydá rovnopis rozhodnutia a verejnej listiny aj v jazyku menšiny alebo o takejto možnosti nevykoná poučenie (§ 2 ods. 4 a 5),

c) nezabezpečí svoje označenie na budove, v ktorej sídli, alebo v texte rozhodnutí, verejných listín, oprávnení a osvedčení skutočností vydaných pri výkone verejnej správy v jazyku menšiny aj v jazyku menšiny (§ 2 ods. 6),

d) neposkytne na požiadanie úradný formulár vydaný v rozsahu jeho pôsobnosti aj v jazyku menšiny (§ 2 ods. 7),

e) nezabezpečí na svojom území označenie obce a označenie časti obce v jazyku menšiny v prípadoch ustanovených v § 4 ods. 3,

f) nezabezpečí uvedenie informácií, nápisov a oznamov podľa § 4 ods. 6,

g) nezabezpečí na požiadanie informácie o všeobecne záväzných právnych predpisoch aj v jazyku menšiny (§ 4 ods. 8),

h) neposkytne podpredsedovi vlády informácie a písomné podklady podľa § 7a ods. 4.

(2) Správneho deliktu na úseku podpory používania jazykov menšín sa dopustí obec podľa § 2 ods. 1, ktorá:

a) nezabezpečí na svojom území označenie obce, označenie časti obce a ulíc v jazyku menšiny v prípadoch ustanovených v § 4 ods. 1 a 4,

b) nezverejňuje dôležité informácie podľa § 5a ods. 2 aj v jazyku menšiny.

(3) Správneho deliktu na úseku podpory používania jazykov menšín sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá neuvedie nápis alebo oznam podľa § 4 ods. 6 aj v jazyku menšiny a ide o nápis alebo oznam obsahujúci informáciu týkajúcu sa ohrozenia života, zdravia, majetku alebo bezpečnosti občanov Slovenskej republiky.

(4) Správne delikty podľa odsekov 1 až 3 prejednáva podpredseda vlády.

(5) Ak podpredseda vlády zistí porušenie povinnosti, ktoré je správnym deliktom podľa odseku 1 až 3 a ani po písomnom upozornení nedôjde v ním určenej lehote k náprave zistených nedostatkov, môže podpredseda vlády uložiť pokutu od 50 do 2500 eur. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

(6) Pri ukladaní pokuty sa prihliadne na závažnosť správneho deliktu, jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na čas trvania a opakovanie protiprávneho konania. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa podpredseda vlády dozvedel o správnom delikte, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, kedy došlo k jeho spáchaniu.

(7) Výnos pokút uložených podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu."

Návrh menuje úkony, ktoré musí viacjazyčná obec vykonať, nie je však nútená "upovedomiť" občana pri príchode na úrad.

Akým veľkým, akým veľkým spôsobom nás kritizovali za pokuty, ktoré boli v zákone a teraz si predstavte, že nový zákon, ktorý má zavádzať používanie menšinového jazyka predpokladá pokuty od 50 do 2500 eur za nesplnenie litery zákona.

Minimálne Most-Híd zo súčasnej vládnej koalície protestoval proti pokutách v jazykovom zákone.

V návrhu zákona (.pdf), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1999 Z. z.o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. sa okrem iného v § 7(b) píše:

(5) "Ak podpredseda vlády zistí porušenie povinnosti, ktoré je správnym deliktom podľa odseku 1 až 3 a ani po písomnom upozornení nedôjde v ním určenej lehote k náprave zistených nedostatkov, môže podpredseda vlády uložiť pokutu od 50 do 2500 eur. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní."

Nie je povinnosťou zamestnanca uchádzajúceho sa o zamestnanie na zmiešanom území ovládať jazyk národnostnej menšiny. To v tom zákone nikde, nikde nenájdete.

Novela zákona nemení aktuálne znenie druhej vety §7, ods. 1, ktorá znie:

"Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci nie sú povinní ovládať jazyk menšiny."

Na komunikáciu v jazyku národnostných menšín má obec možnosť využiť tlmočnícke alebo prekladateľské služby (čl. I, bod 17 novely).