Nitriansky samosprávny kraj

Iné

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Na základe Záverečného účtu NSK za rok 2016, zostatok na bežnom účte kraja bol (k 31. 12. 2016) 33 817 995,52 eur (.pdf, str. 312). Bežný účet je vedený ako významná zložka krátkodobého finančného majetku. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Stav účtu z roku 2016 je najvyšší za posledné roky. 


Milan Belica, súčasný župan NSK, má zriadený transparentný účet v Slovenskej sporiteľni. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Prvý pohyb na účte sa objavil 20. júla 2017, kedy Belica vložil na účet 2000 eur. Z účtu bol zatiaľ strhnutý len poplatok za vedenie účtu.

Aktuálny stav účtu k 27 augustu 2017:
zdroj: SLSP

Okrem Belicu má zriadený transparentný účet aj ďalší kandidát na župana NSK, Peter Oremus. Účet je dostupný tu.
Dnešný predseda NSK Milan Belica začal svoje tretie funkčné obdobie na poste predsedu kraja v roku 2009 podľa údajov z INEKO s celkovým dlhom 32,9 %. V druhej polovici jeho štvrtého funkčného obdobia, teda v roku 2015 znížil celkový dlh kraja na 19,0 %. Údaje z INEKO potvrdzujú, že Nitriansky kraj s od roku 2009 nedostal na úroveň 60 percentného zadlženia. Podľa Záverečného účtu NSK za rok 2016 sa stav dlhu oproti minulým rokom opäť znížil, preto výrok Milana Uhríka (z rozhovoru pre Hlavné správy), že predseda Milan Belica dostal NSK na pokraj krachu možno považovať za nepravdivý.

Z údajov INEKO o finančnom zdraví Nitrianskeho samosprávneho kraja v rokoch 2009- 2015 vyplýva, že celkový dlh, ktorý bol v roku 2009 32,9 % dosiahol v roku 2014 17,7 % a v roku 2015 narástol na 19,0 %.

NSK sa počas sledovaného obdobia nedostal na úroveň 60 percentného zadlženia. § 17 ods.12) Zákona 583/2004 Z.z upravuje postupy, ktoré sú potrebné pri 60 percentom celkovom zadlžení vyššieho územného celku. Ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku dosiahne 60 % alebo viac skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, obec alebo vyšší územný celok sú povinní zaplatiť pokutu, ktorú ukladá ministerstvo financií. Podľa tohto zákona sa ukladá pokuta za prekročenie dlhu z podielu celkovej sumy dlhu ku koncu príslušného rozpočtového roka na skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka. Ak sa medziročne podiel dlhu obce alebo vyššieho územného celku na skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho rozpočtového roka zvýši, pokuta za prekročenie dlhu sa uloží vo výške 5 % z tohto medziročného zvýšenia. Pokuta za prekročenie dlhu sa neukladá, ak nepresiahne sumu 40 eur.

Aj napriek medziročnému nárastu celkového dlhu patril v roku 2015 NSK medzi kraje s najlepším celkovým finančným zdravím. Celkové finančné zdravie kraja vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie VÚC udržateľné a či mu hospodárenie spôsobuje, prípadne nespôsobuje problémy.


Podľa Výročnej správy Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2016 priemerný počet zamestnancov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja bol počas účtovného obdobia od 1. januára do 31. decembra 2016 233,93. Výrok, ktorý zverejnil kandidát na svojom Facebook-profile dňa 1. augusta 2017, hodnotíme ako pravdivý.

Individuálna výročná správa je súčasťou účtovnej závierky, vedený ako súčet záväzkov VÚC. V správe za rok 2016 sú dostupné aj informácie o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky - teda NSK (.pdf, str. 65). Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavila účtovná závierka bol 239 (bez predsedu kraja a 2 podpredsedov).  

V kraji sa podarilo zrekonštruovať 167 kilometrov cesty, z toho polovicu v južných prevážne maďarských okresoch.

Nitriansky samosprávny kraj zrealizoval v uplynulom volebnom období z vlastného rozpočtu 155,225 km stavebných opráv ciest. Podľa zoznamu kľúčových projektov v oblasti údržby a opráv ciest II. a III. triedy pre roky 2014 - 2020 (aktualizované k 31. 12. 2016) až 63,9 percent realizovaných rekonštrukcií sa uskutočnilo na území južných okresoch (Cesty stredisko Komárno a Nové Zámky). Nakoľko informácie za prvý polrok tohto roka nie sú ešte dostupné, výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 

NSK má vo vlastníctve 498,033 km ciest II. triedy a 1 536,954 km ciest III. triedy, t. j. spolu 2 034,987 km ciest. V Komárňanskom a Novozámockom okrese sa nachádza až 788,093 km krajských ciest, čo je 38,7 percent nitrianskej cestnej siete. Cesty vo vlastníctve kraja má v správe Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., ktorá má pracovné strediská lokalizované v Nitre, Leviciach, Komárne, Nových Zámkoch a Topoľčanoch (.pdf, str. 25).

Podľa záverečných správ NSK v období 2014 až 2016: 
- NSK zrealizoval v roku 2014 z vlastného rozpočtu 21,254 km stavebných opráv ciest a zrekonštruoval sa jeden most na ceste II/588 ev. č. 588-002 v katastri obce Búč v rámci prvku Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v celkovej sume 2 708 864,61 €. (.pdf, str. 7)
- NSK zrealizoval v roku 2015 z vlastného rozpočtu 33,773 km stavebných opráv ciest a opravil 4 mosty v rámci prvku Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v celkovej sume 2 811 507,47 €. (.pdf, str. 7)
NSK zrealizoval v uplynulom roku (rok 2016, pozn.) z vlastného rozpočtu 45,178 km stavebných opráv ciest v celkovej sume 4 614 384,06 Eur. (.pdf, str. 8)

Opravy ciest kraj vykonáva na základe "Strategického plánu rozvoja cestnej dopravnej infraštruktúry Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2020, plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy", ktorý bol vypracovaný v súlade s národným strategickým dokumentom "Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy"

NSK plánuje v roku 2017 zrekonštruovať viac ako 30 kilometrov ciest II. a III. triedy. Stavebné práce si vyžiadajú náklady približne 4,5 milióna eur. Opravy sa budú vykonávať vo všetkých siedmich okresoch kraja, pričom najviac sa ich bude rekonštruovať v levickom regióne.