Nitra: komunálne voľby

Iné, odkaz na videozáznam

Séria diskusií pri príležitosti novembrových komunálnych volieb, ktorú pripravila RTVS, pokračovala 26. októbra 2018 s kandidátmi na primátora mesta Nitra. Demagog.SK overil všetky výroky kandidátov, ktorí majú najväčšiu šancu získať kreslo primátora podľa prieskumu agentúry AKO pre televíziu TA3.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Mesto prijalo spústu opatrení, kde vychádza podnikateľom v ústrety – zadarmo terasy v podstate počas celého roka.

O odpustení dane za užívanie verejného priestranstva pod terasami na pešej zóne v Nitre informovali médiá v júni 2015. Zachované ostali administratívne poplatky za vydanie povolenia na užívanie miestnej komunikácie. Oslobodenie od platenia dane schválili mestskí poslanci opätovne i v roku 2016. V apríli 2017 však médiá informovali o zmene
schválenej mestskými poslancami: ak podnikatelia nechcú platiť
daň za užívanie verejného priestranstva, budú musieť zorganizovať kultúrnu
akciu, na čo viacerí prevádzkovatelia reagovali kriticky. Keďže bezplatné terasy sú spojené s ďalšími podmienkami, hodnotíme výrok ako zavádzajúci.

Zmena v prenájme priestoru pod terasami bola vykonaná na základe žiadosti od samotných podnikateľov,
ale aj z dôvodu snahy vedenia mesta o oživenie pešej zóny. Podľa medializovaných informácií sa sadzby daní za užívanie verejného priestranstva pod terasami pred touto zmenou nemenili minimálne desať rokov. Podmienkou oslobodenia od dane bolo, aby vzhľad a konštrukciu terasy odsúhlasil hlavný architekt mesta.

V roku 2017 mestskí poslanci schválili v súvislosti s letnými terasami v centre zmenu. Priestor pod terasami sa nemá prenajímať ale požičiavať, pod podmienkou, že prevádzkovatelia zorganizujú kultúrnu akciu. "Môžu sa striedať, alebo pripraviť koncert či inú akciu aj spoločne.
Neočakávame žiadne veľké podujatia, pokojne to môže byť záležitosť za
100 eur. Ide nám o to, aby sa v lete zaplnila pešia zóna nielen pre
letné terasy, ale aj vďaka kultúrnym podujatiam, ktoré sa tu takto
zorganizuj,
" uviedol primátor Jozef Dvonč.

Rozhodnutie vyvolalo vlnu kritiky u podnikateľov, ktorí majú letné terasy mimo centra a za prenájom musia naďalej platiť. Rovnako niektorí prevádzkovatelia v centre neoficiálne vyhlásili, že radšej zaplatia za pozemok než by mali zorganizovať kultúrnu akciu.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Nitru od roku 2013 na rok 2023 nehovorí nič o priemyselnom parku (Jaguar Land Rover, pozn.). My tu nemáme žiadnu koncepciu, kde vlastne tí zamestnanci budú bývať.

Na svojej oficiálnej webstránke má mesto Nitra zverejnený Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Nitry na roky 2015-2023. Tento program je aktualizáciou na programovacie obdobie 2015-2023, ktorá bola vypracovaná samosprávou mesta Nitra a 10. marca 2016 bola schválená mestským zastupiteľstvom. Aj keď Hattas nesprávne uviedol rok začatia programu, hodnotíme výrok ako pravdivý, keďže v programe sa nenachádzajú konkrétne plány týkajúce sa priemyselného parku a koncepcie o ubytovaní zamestnancov.

Program sa vo svojej analytickej časti venuje problémom, ktoré sa týkajú života občanov v meste Nitra a sú rozdelené do viacerých tematických oblastí. V ďalších častiach programu sú rozvinuté programové ciele a ich realizačná a finančná časť. Tento dokument sa venuje téme priemyselných parkov iba v jedinom bode, a to v programovom rozpočte mesta Nitra, kde sa nachádza program 15 s názvom Priemyselné parky (.pdf, str. 62). V tejto časti sa uvádza: 


Zámer: Nitra - hospodárske centrum Slovenska.

V roku 2014 bola zrealizovaná investičná akcia „Priemyselná zóna Nitra-Mlynárce napojenie na R1 - I. etapa (rýchlostná komunikácia)“, na ktorú prebieha kolaudačné konanie. Nitra ako hospodárske centrum Nitrianskeho kraja a Západného Slovenska ťaží z blízkosti ďalších krajských miest a v posledných rokoch zvýšilo atraktivitu pre domácich a zahraničných investorov, čo si bude vyžadovať dobudovanie priemyselných parkov príp. vytvorenie nových priemyselných/obchodných zón na území mesta v rámci oživenia vybraných mestských častí (koworkingové centrá, technologické inkubátory a podnikateľské inkubátory/centrá, inovačné centrá ) a vhodne doplniť veľké investície do priemyslu a technológií o verejnú infraštruktúru podporujúcu ďalšie vzdelávanie, inovácie a výskum aj v spolupráci s existujúcimi výskumnými inštitúciami a univerzitami.

 

Projekt z českého Kolína, kde primátor Vít Rakušan s bezpečnostným projektom dosiahol vo svojom meste zmenu takú, že za dva roky im klesla kriminalita o 50 % a trestnoprávna o 75 %.

Ide o projekt Bezpečný Kolín spustený v roku 2013 zameraný na prevenciu kriminality. Podľa správy Ministerstva vnútra Českej republiky z mája 2018 sa vďaka projektu podarilo v Kolíne od roku 2014 znížiť kriminalitu o viac ako polovicu (56 %) a majetkovú trestnú činnosť dokonca o 70 %. Počas prvých dvoch rokov od začatia projektu kriminalita klesla o 53,5 % a  majetková trestná činnosť o približne 67 % (.pdf, s. 3). Napriek odchýlke vo výške majetkovej trestnej činnosti, hodnotíme výrok ako pravdivý.

Podstatou projektu je rozdelenie mesta na päť okrskov, do ktorých sú následne pridelení konkrétni policajti, ktorí majú zodpovednosť za bezpečnostnú situáciu v pridelenom okrsku mesta. Súčasťou je aj Mapa kriminality, ktorá obsahuje údaje o trestných činoch, vďaka čomu sa policajtom podarilo na tieto oblasti viac zamerať, priblížiť sa miestnym obyvateľom, spoznať potencionálnych páchateľov a podarilo sa aj predchádzať niektorým trestným činom.

Podľa údajov (.pdf, s. 3) uvedených na webovej stránke Odboru prevencie kriminality, ktorý zriaďuje Ministerstvo vnútra Českej republiky, sa kriminalita počas prvých dvoch rokoch projektu (2013-2015) znížila z 1 881 trestných činov v roku 2013 na 873 trestných činov v roku 2015, čo predstavuje pokles o 53,5 %.

V roku 2013 bolo riešených 1 309 majetkových trestných činov, zatiaľ čo v roku 2015 počet prípadov klesol na 430, čo činí pokles o 67 %. Krádeže vlúpaním poklesli zo 418 prípadov v roku 2013 na 129 prípadov v roku 2015, čo je pokles o 69 %. Taktiež krádeže prosté klesli o 73,5 % z pôvodných 764 prípadov v roku 2013 na 202 prípadov v roku 2015.

Investori ohlasujú 1 800 nových bytov.

Na základe "Správy o vybraných investičných zámeroch v lokalite centrálnej
mestskej zóny a evidovaných zámeroch bytovej výstavby na území mesta Nitra
" zverejnenej v októbri 2017 by v Nitre malo pribudnúť 1 825 bytových jednotiek, pričom 1 757 by mali postaviť súkromní investori a 68 nájomných bytov by malo vybudovať mesto (.pdf, s. 7). Celkovo eviduje radnica 20 zámerov bytovej výstavby. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Ten obrovský pokles obyvateľov to spôsobujú aj satelity, kde ľudia vlastne prichádzajú do Nitry, spôsobujú nám tu značné problémy, ale bývajú na okraji možno päť kilometrov, a to je Cabaj (Cabaj – Čápor, pozn.), Golianovo…Lapáš (Malý a Veľký Lapáš, pozn.).

Počet obyvateľov Nitry začal dlhodobo klesať už v 90-tych rokoch minulého storočia. K 31. decembru 2017 registrovala Nitra 77 048 obyvateľov, pričom rozdiel medzi počtom prisťahovaných a vysťahovaných (migračné saldo) predstavoval -388 obyvateľov. Naopak, spomínané obce Cabaj - Čápor, Golianovo, Malý a Veľký Lapaš zaznamenali nárast počtu obyvateľov. Ešte v roku 2011 potvrdili viaceré menšie obce v blízkosti Nitry, že sa do nich sťahujú ľudia z mesta, predovšetkým mladé rodiny. Časť výroku, že obyvatelia týchto obcí spôsobujú v Nitre "značné problémy", neposudzujeme. Hoci nemožno s určitosťou povedať, či je pokles obyvateľov Nitry spôsobený predovšetkým sťahovaním ľudí do priľahlých obcí, hodnotíme výrok na základe vývoja počtu obyvateľov ako pravdivý.