Nicholsonová vs. Pellegrini

O 5 minút 12, Martin Strižinec, odkaz na videozáznam

Predstavitelka opozície a zároven podpredsednícka parlamentu Lucia Nicholsonová z SaS diskutovala v debate RTVS s Petrom Pellegrinim, podpredsedom vlády pre investície. Ich vyslovené faktické výroky sa týkali rozpráv v parlamente v minulom i súcasnom období, korupcných a danových káuz, stavu školstva. Pellegrini nezabudol spomenút úspechy predchádzajúcej vlády SMER-SD, spomedzi ktorých vyzdvihol napríklad pokrocilý danový a katastrálny systém ci obchodný register. Zmýlil sa v hodnoteniach školstva- v tvrdení, že klesáme v rebríckoch PISA a že nám OECD vycítalo primalý pocet žiakov na jedného ucitela. Nicholsonová nesprávne tvrdila, že zo strany SMER-SD boli v minulom volebnom období aktívni (co sa faktických poznámok v rozpravách týka) len približne piati poslanci.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

…za rok 2016 Slovenská republika v rámci rebríčka Doing bussines, ktorý robí Svetová banka… a spomedzi 189 ekonomík sveta sme sa posunuli na 28. miesto v rámci celého sveta..

V roku 2016 sa Slovenská republika zatiaľ umiestnila v rebríčku Doing bussines, ktorý robí Svetová banka na 29 mieste spomedzi 189 ekonomík sveta. V roku 2015 sa Slovenská republika umiestnila taktiež na 29. mieste spomedzi 189 ekonomík sveta. Za rok 2016 sa podľa rebríčku na Slovensku zlepšujú podmienky pre začatie podnikania a v oblasti platení daní. Podľa Doing bussines nenastali žiadne zmeny v oblasti vymáhania neplnených zmlúv, cezhraničnom obchodovaní a registrovaní majetku. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Je pravdou, že ešte druhá Ficova vláda podporila spoločnosť AeroMobil R&D, s. r. o., Bratislava, ktorá vyvíja lietajúce auto sumou 6 miliónov eur. Túto sumu resp. poskytnutie štátnej pomoci - stimulu na výskum, schválila vláda 1. júla 2015. Dodávame, že AeroMobil R&D, s. r. o. je súkromná spoločnosť.

Napríklad Prešov (región, pozn.) dosahuje priemerný plat stredoškolského učiteľa podstatne vyššiu sumu, ako napríklad v Žiline alebo v Nitre.

Priemerný plat pedagogického zamestnanca SOŠ dosahoval podľa posledných údajov vyššiu sumu v Prešovskom kraji ako v Žilinskom alebo Nitrianskom. V Prešovskom kraji dosahoval priemerný plat pedagogického zamestnanca (.pdf, s. 22) v roku 2014 podľa Ministerstva školstva na SOŠ 991,4 eur, v Nitrianskom 974,7 eur a v Žilinskom 975,4 eur. To znamená, že v Prešovskom kraji bola priemerná mzda pedagogického zamestnanca v porovnaní s Nitrianskym o 16,7 eur a so Žilinským o 16 eur vyššia. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

O niečo výraznejšie sú rozdiely platov na gymnáziách. Tu priemerný plat v Prešovskom kraji dosahuje 990,8 eur, v Nitrianskom 948,9 eur (o 41,9 eur menej)  a v Žilinskom 963,1 eur (o 27,7 eur menej).

Pre rok 2015 podobné dáta zatiaľ nie sú dostupné, v januári 2016 však minister školstva zverejnil priemerné platy pedagogických a odborných zamestnancov. Aj v tomto ohľade sú najvyššie priemerné platy z troch spomínaných krajov v Prešove. 

Ministerstvo školstva na svojej stránke uverejnilo výzvu, zameranú na čerpanie prostriedkov na rozšírenie a udržanie kapaciít materských škôlok. "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje ďalšiu výzvu na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl. Z druhého sociálneho balíčka vlády bolo na tento účel vyčlenených päť miliónov eur." Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Komisia ministerstva už spomedzi prijatých žiadostí vybrala tie žiadosti miest a obcí, ktoré spĺňajú podmienky pre udelenie dotácie: "Na základe výsledkov hodnotenia sa na podporu predkladá 78 žiadateľov, na ktoré bude rozdelená suma 5 000 000,- €. Z tejto sumy je vyčlenených 4 750 000,- € na kapitálové výdavky a 250 000,- € na bežné výdavky."

…škôlky (ich zriaďovanie, pozn.) nemá na starosti štát, vôbec nie, už dávno sú originálnou kompetenciou miest a obcí.

Financovanie a zriaďovanie materských škôl majú na základe originálnych kompetencií skutočne na starosť mestá a obce. Toto delenie funguje od roku 2005. Výrok hodnotíme ako pravdivý.
Kompetencie samospráv a VÚC v oblasti školstva sa delia (.pdf) na:
"a) prenesené kompetencie – financovanie preneseného výkonu štátnej správy v školstve na obce a samosprávne kraje,
b) originálne kompetencie – financovanie výkonu samosprávnych funkcií obcami a 
samosprávnymi krajmi."


Obce pritom majú na základe originálnych kompetencií na starosť financovanie:


"a) náklady na výchovu a vzdelávanie:

i) žiakov ZUŠ, poslucháčov JŠ, detí MŠ a školských zariadení vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti,
ii) do 15 rokov veku žiakov ZUŠ, poslucháčov JŠ, detí MŠ a školských zariadení
neštátnych zriaďovateľov
."

Podľa Transparency international (.pdf) delenie kompetencií na originálne a prenesené funguje od 1. januára 2005. Financované sú originálne kompetencie nasledovne:
 "Z objemu finančných prostriedkov z výnosu dane, ktoré dostanú obce, sa 40% rozdeľuje jednotlivým obciam podľa počtu detí v materských školách a podľa počtu žiakov v základných umeleckých školách a v školských zariadeniach, ktoré sú zriadené na území obce.