Nezamestnanost a ochrana prírody

V politike, René Medzihradský, odkaz na videozáznam

Relácia V politike bola rozdelená do dvoch castí. V prvej diskutovali minister práce Richter s exministrom Mihálom. V druhej sa stretli minister životného prostredia Žiga a jeho predchodca Nagy. Minister práce sa dopustil viacerých faktických chýb. Minister práce nevedel co je napísané v jeho novele zákona o inšpekcii práce. Richter síce správne uvádzal, že minimálna výška pokuty sa zvýšila z 2 000 eur na 5 000 eur. Nesprávne však tvrdil, že táto zvýšená minimálna sadza je v prípade opakovaných priestupkov. Mihál správne zareagoval a opravil ministra práce, že zvýšená  minimálna sadzba 5 000 eur platí len v prípade nelegálneho zamestnávania dvoch a viacerých fyzických osôb. Richter tiež nesprávne uvádzal, že aktuálne císla, ktoré dosahuje projekt zamestnávania mladých do 29 rokov, sú výsledkom polrocného fungovania projektu. V skutocnosti projekt funguje takmer rok. Minister tiež nesprávne uvádzal minimálnu výšku vianocného príspevku až o devät eur. 

Podstatnú cast relácie ukrojila
diskusia o nových, vyšších odvodoch pre živnostníkov. Richter na svoju
obranu vytiahol Pavla Freša a jeho údajné klananie a ospravedlnovanie
živnostníkom v každom z prvých štyroch vyhlásení od zvolenia za
predsedu SDKÚ-DS. Ak by si minister práce pozorne vypocul prvé štyri vyhlásenia
vtedy cerstvého predsedu Pavla Freša, zistil by, že len v jednom zo štyroch
vyhlásení sa Frešo skutocne ospravedlnil živnostníkom.

Peter Žiga zaznamenal premiéru v diskusnej relácii, ktorú overoval Demagog.SK. Pri svojej premiére sa pripísal premiérovú nepravdu, ked nesprávne hovoril o dlžke úcinnosti zákona o ochrane prírody. 

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Minister životného prostredia však uvádza nesprávny počet rokov odkedy funguje resp. účinný, zákon č. 543/2002. Výrok vzhľadom na nepresnosť hodnotíme ako zavádzajúci. 

Peter Žiga vo svojom výroku hovorí o zákone č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny z 25. júna 2002 s platnosťou od 1. januára 2003 a je teda platný 11. rok je zákon, ktorý okrem iného definuje zonáciu národných parkov na Slovensku: 

"Chránené územia možno na základe stavu biotopov členiť najviac na štyri zóny, ak je to potrebné na zabezpečenie starostlivosti o ne. Zóny sa vymedzujú a odstupňujú podľa povahy prírodných hodnôt v nich tak, aby piaty stupeň ochrany bol určený v zóne A, štvrtý stupeň ochrany v zóne B, tretí stupeň ochrany v zóne C a druhý stupeň ochrany v zóne D."

V skutočnosti bolo v roku 2012 rozmedzie, v ktorom brali dôchodcovia, ktorí mali na vianočný príspevok nárok od 39,34 eur do 66,39 eur. Richter uvádza nesprávnu spodnú hranicu.

To znamená, k tej výške, ktorú doteraz brali, každý jeden dostane pridané o 8,61 eura. To znamená, to je navýšenie cca o 10 miliónov eur.

Je pravdou, že vianočný príspevok sa zvyšuje o 8,61 eur. Podľa našich prepočtov, bude navýšenie vianočných príspevkov o 8,61 eur predstavovať sumu 10 mil. eur.
Novelou zákona o sociálnom poistení za zvýšila suma maximálneho vianočného príspevku z 66,39 eur na 75 eur. Ide teda o nárast vo výške 8,61 eur. Išlo o pozmeňovací návrh Viery Tomanovej. To aký dopad bude mať na verejné financie nie je v novele zákona o sociálnom poistení vyčíslené. 
Vianočný príspevok sa počíta z maximálne úrovne príspevku (66,69 v roku 2012), preto dôjde k navýšeniu pre všetkých dôchodcov, ktorý majú na príspevok nárok.
VP = 66,39 – 0,10 x (D – 189,83)

Sociálna poisťovňa vo svojej výročnej správe za rok 2012 informuje, že na vianočné príspevky poskytla necelých 60 mil. eur (.pdf, str. 18). 

Podľa rozpočtu na rok 2013 predpokladá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vynaložiť na vianočné príspevky sumu 65 mil. eur, s rovnakou sumou operuje aj v roku 2014. 

Podľa výročnej správy (.pdf, s. 19) Sociálnej poisťovne 2012 bol v roku 2012 vyplatený vianočný príspevok 1 128 679 dôchodcom. Ak by sme vynásobili navýšenie vianočného príspevku pre všetkých poberateľov o 8,61 eur počtom dôchodcov, ktorí mali na dávku v roku 2012 nárok, dostaneme sumu 9,7 milióna eur, čo je približne 10 miliónov eur.

Čo sa týka intravilánu miest a obcí, to znamená, všetkého čo je v rámci tabule obce, tam sa nemení nič. To znamená, môžu sa bez súhlasu príslušných štátnych orgánov rúbať stromy do 40 cm obvodu, to znamená, asi do 13 cm v priemeru. Za tabuľou teraz chceme povoliť to, aby sa mohli rúbať stromy do 80 cm obvodu, čo je asi 25 cm v priemeru.

Peter Žiga správne uvádza kde a stromy s akým obvodom sa môžu vyrúbať bez povolenia. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

V pôvodnom znení zákona o ochrane prírody a krajiny je povolenie výrubu stromov s obvodom do 40 cm. Toto platilo všeobecne aj pred aj za tabuľou obce

V pôvodnom znení zákona o ochrane prírody a krajiny § 47:
(4) Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2...

Priamo v novele zákona 543/2002 Z.z. sa píše:
„(4) Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje
a)za hranicami zastavaného územia obce (
za tabuľou obce, pozn.) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m2,
b)v rámci zastavaného územia obce (
pred tabuľou obce, pozn.) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2"

Priemer stromu s obvodom 80cm je cca (priemer=obvod stromu/?) 25 cm
Priemer stromu s obvodom 40cm je cca (priemer=obvod stromu/?) 13 cm

Výrok Petra Žiga hodnotíme ako pravdivý. Od roku 2004 bolo predložených päť návrhov na zonáciu Tatranského národného parku (TANAP), z ktorých štyri skončili neúspešne, piaty stále pokračuje s výhradami Štátnych lesov.

Peter Žiga vo svojom výroku hovorí o serií pokusov o zonáciu t.j. rozčlenenie chráneného územia na zóny na základe stavu biotopov a prírodných hodnôt v nich sa nachádzajúcich TANAP-u od apríla 2004 po súčasnosť. Maloplošné chránené územie nahradila zonácia národných parkov s platnosťou od roku 2004.
Podľa informácií Ministerstva životného prostredia, hlavným problém v príprave zonácii TANAP-u je: 
"Okrem nesúhlasu so zonáciou z hľadiska odbornosti návrhu bol zásadným problémom predchádzajúceho procesu prípravy zonácie Tatranského národného parku nesúhlas vlastníkov dotknutých pozemkov s návrhom zonácie, ktorý vyplýva zo skutočnosti, že vlastníci pozemkov nie sú spokojní so spôsobom riešenia náhrady za obmedzenie využívania ich pozemkov nachádzajúcich sa v chránených územiach, tak ako to rieši zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
Na základe dokumentu Ministerstva životného prostredia, ktorý opisuje prípravu zonácie TANAP-u vidíme, že boli predložené štyri návrhy zonácie TANAP-u a to v rokoch 2004, 2006, 2008 a 2010, z ktorých ani jedna nebola prijatá.
Tento dokument, ale nezahŕňa návrh zonácie TANAP-u, o ktorom informovala agentúra TASR 26.januára 2012. Agentúra SITA 1.februára 2012 informovala o nespokojnosti Štátnych lesov TANAPu s predloženým návrhu. Denník Pravda vo svojom článku z 3. marca 2013 hovorí o neukončenom rokovaní o tomto návrhu:
"Aj keď pracovná skupina návrhy zonácie pripravila už pred rokom [2012] a ministerstvo tvrdí, že sa jej pôsobenie zďaleka neskončilo, po zmene vlády sa jej členovia už nikdy nezišli. Podľa Wiezika komisia už dlhý čas nepracuje, no nedostal žiadny oznam, že by ju ministerstvo zrušilo alebo zvolalo jej ďalšie stretnutie."