Miroslav Lajcák vs. Mikuláš Dzurinda

Na telo, Zlatica Puškárová, odkaz na videozáznam

Súcasný aj bývalý minister zahranicných vecí si prišli v spolocnosti Z. Puškárovej vymenit názory na niektoré súcasné politické témy. V zahranicnej politike sa dotkli posledných volieb v Grécku a vo Francúzsku. Obidvaja tiež prezentovali odlišný pohlad na riešenie úcasti prezidenta Gašparovica na Jaltskom samite, ktorý bol ovplyvnený zadržiavaním bývalej premiérky Ukrajiny J. Tymošenkovej. Nakoniec, M. Lajcák kritizoval niektoré postupy M. Dzurindu v spravovaní samotného ministerstva.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Pozrite sa, my sme urobili dve zásadné zmeny za rok a pol. Prvou bola integrácia obchodných oddelení, obchodných zástupcov do nášho rezortu. Z ministerstva hospodárstva sme prevzali niekoľko desiatok pracovníkov. Po druhé sme prevzali z úradu vlády koordináciu zahraničnej politiky, tiež významný počet pracovníkov. To vysvetľuje, prečo v globále ten počet pracovníkov narástol (na Ministerstve zah. vecí pozn.).

Obidve zmeny sa na MZV udiali, nevieme ale overiť či práve tieto zmeny môžu za navýšenie počtu pracovníkov.

Demagog. sk už v minulosti overoval výrok Mikuláša Dzurindu o zlučovaní obchodných oddelení na Ministerstve zahraničných vecí SR (MZV). Podľa TASR bola na Ministerstve zahraničných vecí najvýraznejšou systémovou zmenou integrácia ekonomických radcov z Ministerstva hospodárstva, zrušenie 15 obchodných zastúpení v štátoch Európskej únie a otvorenie 12 v nových krajinách.

Prvú časť výroku teda považujeme za pravdivú.

Podľa informácii MZV ministerstvo prešla pôsobnosť Úradu vlády v oblasti koordináce realizácie politík EÚ na ministerstvo zahraničných vecí:

"Z členstva v Európskej únii (EÚ) vyplýva pre Slovensko okrem práv a povinností aj nevyhnutnosť rešpektovať existujúci mechanizmus rozhodovacích procesov vo všetkých inštitúciách a orgánoch EÚ. Pôsobenie Slovenska v štruktúrach EÚ je podmienené nielen fungujúcim systémom koordinácie záležitostí EÚ medzi Slovenskom a európskymi inštitúciami, ale aj vhodným spôsobom koordinácie a spolupráce na národnej úrovni. Túto formu spolupráce zabezpečuje v rámci Sekcie európskych záležitostí Odbor sektorálnych analýz, ktorý vznikol 1.novembra 2010 v súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely zákona č.403/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činností vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. § 40p prešla pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti koordinácie realizácie politík Európskej únie podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky."

Aj druhú časť výroku teda považujeme za pravdivú. Presný počet pracovníkov, pridelených na MZV, nie je možné zistiť..

Zriadil som dozornú radu, ktorá ešte na záver kontrolovala všetky zmluvy, či sú v súlade s tým ako ich vyhodnotila projektová komisia. V projektovej komisii sú všetci relevantní riaditelia odborov z 92% ľudia, ktorí tam boli za pána Lajčáka.

Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, keďže sa nám nepodarilo nájsť personálne obsadenie projektovej komisie.

Projektová komisia oficiálnej rozvojovej pomoci Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky je jednou z komisií v pôsobnosti MZV SR. Ako uvádza portál MZV SR, komisia je poradným orgánom ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky. Tá okrem vyhodnocovania žiadostí podľa osobitného predpisu schvaľuje aj procedurálne otázky zasadnutí komisie a odporúčania pre predsedu komisie.

Ako uvádza portál MVRO (Slovenskej mimovládnej rozvojovej organizácie) projektová komisia má 15 členov. Tvoria ju zástupcovia ministerstiev, ktoré sa podieľajú na oficiálnej rozvojovej pomoci, zástupcovia SAMRS (Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu), zástupca podnikateľského sektora a zástupca Platformy MVRO. 

Z 38 som musel 15 zrušiť, kričali naši veľvyslanci, že sú nevhodné, že sú škodlivé, že ich nechcú tie vlády, že tie subjekty, ktoré dostali tie kontrakty, alebo ich majú dostať, nemajú v tej oblasti žiadnu skúsenosť.

Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, keďže sa nám nepodarilo nájsť tieto zmluvy ani vyjadrenia veľvyslancov, ktoré M. Lajčák spomína.

Zmluvy, o ktorých hovorí M. Lajčák, sú zmluvy o pridelení dotácií na projekty rozvojovej pomoci Slovenskej republiky. Celkovo bolo predložených 106 projektov, z ktorých bolo 9. marca 2012 schválených 38, v celkovej hodnote 6 563 586.72 eur. Na portáli SlovakAid je uverejnený zoznam všetkých schválených aj neschválených žiadostí o dotácie zo SlovakAid na rok 2012. Znenie zmlúv ku konkrétnym schváleným projektom sa nám však nájsť nepodarilo.

M. Lajčák sa už skôr vyjadril, že veľvyslanci pôsobiaci v cieľových krajinách mali voči schváleným projektom výhrady. Ako sa 6. mája 2012 vyjadril pre Pravdu "Keď som hovoril s našimi veľvyslancami, ktorí sú súčasťou rozhodovacích procesov v daných krajinách, boli kategoricky proti niektorým projektom, no to bolo odignorované. Pritom títo veľvyslanci aj zdôvodnili, prečo dané projekty nie sú v súlade so záujmami Slovenska alebo aj krajín, do ktorých boli umiestňované." To o ktorých veľvyslancov ide a aké mali konkrétne námietky sa nám nepodarilo nájsť.

Keď 2.apríla, to znamená 2 dni pred nástupom našej vlády vedúci služobného úradu vtedajší podpíše zmluvu za viac než milión eur s sro-čkou, aby nám vyhodnotila, čo máme urobiť s našim majetkom v Moskve.

Zmluva na obstaranie zákazky „Optimalizácia využívania nehnuteľností v správe MZV SR v Moskve“ na základe výsledku verejného obstarávania, ktorú spomína M. Lajčák, je uverejnená na portáli Ministerstva zahraničných vecí SR. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, pretože v zmluve nie je uvedený dátum podpisu, známy je len dátum zverejnenia tejto zmluvy.

Zmluva o poskytovaní služieb medzi MZV SR, v zastúpení M. Marušku, ktorý bol vedúci služobného úradu za vlády I. Radičovej, so spoločnosťou Black Swan Investments & Consultancy, s.r.o, bola zverejnená 14. mája 2012 a účinnosť nadobudla 15. mája. Zmluva bola uzavrená na dobu určitú 12 mesiacov.

Predmet zmluvy je rozdelený do dvoch fáz. V prvej fáze ide o vypracovanie znaleckých posudkov a komplexnej finančnej analýzy so zohľadnením právnych možností. Suma vyčlenená na realizáciu prvej fázy je 48 000 eur bez DPH.

Predmetom druhej fázy je posyktovanie odborných poradenských služieb pre realizáciu a počas realizácie vybraného riešenia. Maximálny cenový limit pri druhej fáze je 950 000 eur bez DPH. Ako sa uvádza v zmluve: „Zmluvné strany sa dohodli na cene formou priemerných hodinových sadzieb za poskytnuté odborné poradenské služby vo výške 55 eur/hod. bez DPH.“ Realizácia druhej fázy je však podmienená rozhodnutím objednávateľa o jej realizácii, nie je na ňu právny nárok.

Maximálna výška zmluvy je tak 998 000 eur bez DPH, čo činí 1 197 600 eur s DPH. M. Lajčák mal teda pravdu, keď tvrdil, že zmluva je podpísaná na viac než milión eur.

Keď sme rozdelili peniaze na rozvojovú pomoc vlastne 9.marca sa podpísali, vyhodnotili zmluvy a do 4.doslova.

Výrok hodnotíme ako neoveriteľný, keďže spomínané zmluvy ohľadom projektov rozvojovej pomoci sa nám nepodarilo nájsť. 
Tlačovej správa Ministerstva zahraničných vecí SR, uvádza, že "MZV SR na odporúčanie Projektovej komisie oficiálnej rozvojovej pomoci schválilo 9. marca 2012 projekty z rozpočtu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pre rok 2012.

Termín na predkladanie žiadostí bol od 22. do 24. apríla 2012. Celkovo bolo predložených 106 projektov, z ktorých bolo schválených 38 v celkovej hodnote 6 563 586.72 eur. Na portáli SlovakAid je uverejnený zoznam všetkých schválených a neschválených žiadostí o dotácie zo SlovakAid na rok 2012.

Tento rok sa po prvýkrát mohli do rozvojovej spolupráce zapojiť aj podnikateľské subjekty. Záujem prejavilo 24 subjektov, Projektová komisia z nich schválila 10 rozvojových projektov.

To či sa na ministerstve podpisovali tieto zmluvy v posledný deň pôsobenia vlády I. Radičovej, 4. apríla 2012, overiť nevieme, keďže konkrétne zmluvy o rozvojovej pomoci sa nám nepodarilo nájsť.