Mikuláš Dzurinda vs. Robert Fico

O 5 minút 12, Marta Jančkárová, odkaz na videozáznam

Prvá predvolebná relácia, do ktorej sa zapojili okrem Roberta Fica aj vládni predstavitelia. Prvýkrát od pádu vlády predstavila vláda recnícku alternatívu voci císlam Roberta Fica. Vznikla z toho relácia z množstvom numerických údajov, všetky podávané tak, aby svoju cinnost jednotliví politici predstavili v pozitívnom svetle. Pri vzájomnej konfrontácii bolo pekne vidiet, že sa jednotlivé politické tímy velmi pozorne na duely pripravujú a sú schopné hovorit o tom istom odlišným spôsobom.

Zatial co Robert Fico hovoril o najvyššej nezamestnanosti od roku 2005, Mikuláš Dzurinda hovoril o významnom znižovaní nezamestnanosti, ktoré demonštroval na zníženom pocte nezamestnaných v období od odovzdania Ficovej vlády. Divák z toho mohol byt znacne zmätený. Obidvaja politici uvádzali správne císla. Fígel je však v tom, že Robert Fico cerpal z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, zatial co Mikuláš Dzurinda uvádzal císla Štatistického úradu. 

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

V roku 2006 kandidoval za Novú generáciu na nejakom 130 mieste, to nemôžte myslieť vážne. ( majiteľ firmy Heneken, ktorá vyhrala spornú “platinovú” zakázku, bývalý nominant SDKÚ v parlamentných voľbách v roku 2006,pozn.)

Majiteľ firmy Heneken, ktorá vyhrala spornú "platinovú" zakázku, Michal Hudoba, kandidoval vo voľbách 2006 za SDKÚ-DS ešte ako študent, a to zo 123.miesta. 

A ja som zobral so zadosťučinením na vedomie, že hneď ako sa táto téma dostala na verejnosť, bola to samotná predsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv, ktorá požiadala protikorupčnú jednotku z Úradu vlády, ale aj Najvyšší kontrolný úrad o kontroly.

Po informáciách, ktoré sa objavili v súvislosti s elektronickou aukciou Správy štátnych hmotných rezerv SR, a ktoré nasvedčovali tomu, že predmet aukcie-platinové sitká, boli predané výrazne pod cenu (navyše firme, ktorej majiteľ v roku 2006 kandidoval za SDKÚ-DS), sa SŠHR obrátila na kontrolné orgány. Kontrolu na základe tejto žiadosti vykonáva Úrad vlády SR aj NKÚ SR. 

Vyhlásenie predsedníčky Správy štátnych hmotných rezerv k nepravdivým medializovaným informáciám:
Aby sme vyvrátili aj najmenšie pochybnosti, ktoré mohli vzniknúť na základe umelých konštrukcií a poloprávd, sme požiadali príslušné kontrolné orgány štátu o vykonanie kontroly.

SŠHR, 20.október:
V nadväznosti na to, že v predchádzajúcich dňoch boli opakovane medializované viaceré nepravdivé tvrdenia a umelé konštrukcie a nakoľko médiá naďalej neobjektívne informujú verejnosť o činnosti Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, aj z našej iniciatívy, dňa 20.10.2011 o 9,00 hod. začali štátni zamestnanci Sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky, podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, kontrolu hospodárenia s vybranými zásobami štátnych hmotných rezerv. Kompletná dokumentácia bola odovzdaná členom kontrolnej skupiny. Z uvedeného dôvodu nebude možné poskytovať žiadne dokumenty, ani informácie a to až do skončenia vykonávanej kontroly.
Elektronické aukcie vo verejnom obstarávaní zaviedol zákon č. 58/2011 Z. z. z 11. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (konkrétne sa jedná o úpravu § 43).

"Vo verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru použiť elektronickú aukciu."

Zákon bol podpísaný prezidentom SR dňa 25. februára 2011.  

Zákonu predchádzalo uznesenie vlády SR č. 805 zo dňa 17. novembra 2010, ktorým vláda v bode B.3. uložila ministrom, predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR a správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu "pravidelne (pozn. štvrťročne) informovať verejnosť prostredníctvom internetovej stránky o realizovaných elektronických aukciách."

Podľa dostupných informácií na internetových stránkach ministerstiev, napríklad Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR realizovalo prvé elektronické aukcie v júli a v auguste 2011 (.pdf) a Ministerstvo kultúry SR v júni 2011 (.pdf). Iné ministerstvá rozbehli elektronické aukcie ešte pred prijatím vyššie uvedeného zákona - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ako prvé) v septembri 2010, Ministerstvo financií SR v októbri 2010 a Ministerstvo hospodárstva SR v novembri 2010.

Výrok Mikuláša Dzurindu je pravdivý.

Zaviedli sme jasné nové pravidlá na rozdeľovanie dotácií. Zvýšili sme tak transparentnosť a efektívnosť využívania verejných zdrojov.

Vo svojom programovom vyhlásení si vláda Ivety Radičovej dala okrem iného za cieľ zvýšiť transparentnosť a efektívnosť využívania verejných zdrojov, vrátane dotácií, pomocou zavedenia jasných, vopred známych pravidiel, rozhodovania na základe objektívnych kritérií, zlepšenia prístupu k informáciám a ich zverejňovania a zavedenia súťažného princípu do procesu ich poskytovania (zdroj Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010-2014, strana 5).


Dané kroky boli skonkretizované v Návrhu na zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní dotácií z prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj Ministerstvo financií SR, .pdf). Implementáciu daného návrhu schválila Vláda SR uznesením č. 695 z 13. októbra 2010.


Jednotlivé kroky (hlavne zavedenie vyhodnocujúcich komisií a definovanie základných podmienok členstva v nich a povinnosť zverejňovať čo najširší okruh informácií, a to taktiež online) boli potom postupne implementované napríklad v nasledujúcich zákonoch:


Novela zákona o organizácii a podpore športu (schválená NR SR 10. decembra 2010)

Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (schválený NR SR 26. októbra 2010)

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky (schválený NR SR 26. októbra 2010)

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (schválený NR SR 26. októbra 2010)

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (schválený NR SR 8. decembra 2010)

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (schválený NR SR 9. decembra 2010)

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (schválený NR SR 8. decembra 2010)

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (schválený NR SR 8. decembra 2010)

Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí (schválený NR SR 6. júla 2011)


Dané zmeny boli hodnotené veľmi pozitívne organizáciou Transparency International (Slovensko), podľa ktorej zvýšili transparentnosť v používaní verejných zdrojov.


Okrem toho, niektoré rezorty prijali vlastné iniciatívy, namierené na zvýšenie transparentnosti a efektívnosti využívania verejných zdrojov. Napríklad, Ministerstvo obrany SR začalo za týmto účelom samo spolupracovať s vyššie spomenutou organizáciou Transparency International (Slovensko).


Výrok Mikuláša Dzurindu preto hodnotíme ako pravdivý.9.12.2010 TASR


"Zmluvy obsahujúce verejné financie sa budú ponovom povinne zverejňovať na internete. Zmenu zavádza novela Občianskeho zákonníka, ktorú dnes 77 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR."