Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák

V politike, Richard Dírer, odkaz na videozáznam

Diskusia medzi ministerkou spravodlivosti L. Žitnanskou a exministrom vnútra R. Kalinákom sa v novovytvorenom prostredí relácie V politike niesla výhradne v duchu spravodlivosti. Debatovalo sa predovšetkým o pripravovaných zmenách v zákone o prokuratúre a taktiež v zákone o prokurátoroch a právnych cakateloch. Ministerka obhajovala pripravované zmeny, naopak exminister Kalinák sa snažil poukázat na možné negatívne dopady. Neskôr sa tiež diskutujúci snažili podložit svoju fundovanost prieskumami a správami, ktoré mali potvrdit pozitívne výsledky svojej práce resp. negatívne výsledky práce svojich oponentov v minulých obdobiach.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

K 1200 sudcom sme pridali a dodali do systému ďalších 800 právnikov, vyšších súdnych úradníkov a preto od roku 2005, aj o tom hovorí tá rezolúcia, od roku 2005 sa na Slovensku začali skracovať súdne konania.

Rezolúcia Výboru ministrov Rady Európy naozaj uvádza pokles priemernej dĺžky občianskeho súdneho konania od roku 2005.

"Na základe štatistík poskytnutých slovenskými orgánmi priemerná dĺžka občianskeho súdneho konania v niekoľkých posledných rokoch bola nasledovná:

2002 15.18 mesiaca
2003 16.56 mesiaca
2004 17.56 mesiaca
2005 16.86 mesiaca
2006 15.40 mesiaca
2007 15.06 mesiaca
2008 14.07 mesiaca
2009 13.00 mesiaca"

Čo sa týka informácie o počte prijatých právnikov, komentár sudkyne Okresného súdu Banská Bystrica na serveri sme.sk uvádza:

"Po roku 1989 sa aj v justícii začali ozývať z jej vnútra hlasy požadujúce zmeny. Trvalo to viac ako 15 rokov, počas ktorých sa postupne prijímali zákonné zmeny. Ich výsledkom okrem mnohého iného bolo aj to, že do súdnictva bolo prijatých skoro 800 právnikov, ktorí vo funkcii vyšších súdnych úradníkov mali niekoľko rokov približne za 14-tisíckorunový mesačný plat vykonávať jednoduchú rozhodovaciu činnosť, robiť náročné právne rozbory, pripravovať koncepty rozhodnutí, zvládať organizačné postupy na súde, odborne sa vzdelávať..."

Ja chcem v tomto nastúpenom trende pokračovať, zverejnila som všetky štatistiky, ktoré sa týkajú dĺžky konania na jednotlivých súdoch, môžte si presne pozrieť, ktoré súdy pracujú lepšie ako je priemerná dĺžka konania.

Ako informuje napríklad denník sme.sk, ministerstvo spravodlivosti zverejnilo 18. marca 2011 doteraz nepublikované štatistické údaje o práci jednotlivých súdov.

Tieto štatistiky boli zverejnené 18. marca 2011 na webe ministerstva spravodlivosti. Prečítať si ich môžete tu.

Podľa serveru Region VT, "štatistiky o nápade a vybavovaní vecí na konkrétnych súdoch, z ktorých je zrejmá vyťaženosť sudcov na jednotlivých súdoch, neboli doteraz v takejto podobe zverejňované."

Pokiaľ ide o vnímanie korupcie v justícii, zaznamenalo 19% pokles (za pôsobenia Lucie Žitňanskej na ministerstve vo volebnom období 2002-2006 pozn.), čo bol jeden z najväčších vo všetkých sférach života.

Nie je jasné, ku ktorému prieskumu sa ministerka Lucia Žitňanská odvoláva. O niečo nižší klesajúci trend (13 p. b.) naznačuje napríklad prieskum (.pdf) vykonaný agentúrou Focus pre Transparency International. Zatiaľ čo, v marci 2002 60% opýtaných pokladalo úplatkárstvo na súdoch a prokuratúre za existujúce a veľmi rozšírené, v marci 2006 to už bolo 47%.

V rokoch 2002-2004 sme zaviedli okrem nového systému súdneho manažmentu aj Inštitút vyšších súdnych úradníkov.

Inštitút vyšších súdnych úradníkov bol zavedený Zákonom č. 549/2003 Z. z. (.pdf) o súdnych úradníkoch. Vyšší štátny úradník má právomoc rozhodovať pri niektorých súdnych konaniach, ktoré vymedzuje tento zákon, na základe poverenia sudcu. Okrem vyššieho súdneho úradníka boli zavedené aj inštitúty súdnych tajomníkov, probačných a mediačných úradníkov.

O zmene súdneho manažmentu a projekte "Súdny manažment", ktorý realizovali dve Dzurindove vlády v rokoch 1999-2005 si môžte prečítať tutu (.pdf). Mal za úlohu využiť technické prostriedky na odbremenenie sudcov od administratívnej záťaže, a tým zrýchliť a zefektívniť prácu slovenských súdov.

Výsledkom tohto vášho snaženia vo vzťahu k slušnému právnemu štátu je, že žiaľ, ľudia sa v prieskume, ktorý bol urobený, Eurobarometer, vyjadrili v tom zmysle, že považujú justíciu dnes na Slovensku za skorumpovanejšiu ako politické strany.

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometru (.pdf), týkajúceho sa korupcie 65% opýtaných súhlasilo s výrokom, že korupcia je v justícii rozšírená na prelome októbra a novembra 2007. Na prelome septembra a októbra 2009 to bolo 61% opýtaných.

Čo sa týka politiky, výrok sa netýkal priamo politických strán, ale pýtal sa na rozšírenosť korupcie medzi politikmi na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. V roku 2009 56% opýtaných súhlasilo, že korupcia medzi politikmi  na národnej úrovni je rozšírená, zatiaľ čo na regionálnej úrovni to bolo 42% a na lokálnej 41%.