Kažimír o ekonomickom raste

V politike, Norbert Dolinský, odkaz na videozáznam

Minister financií SR Peter Kažimír (SMER-SD) bol hostom relácie V politike v televízii TA3, kde hovoril o ekonomickej kondícii Slovenska. Z jeho vystúpenia v relácii sme vybrali a overili všetky faktické výroky.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

…my sme už zaviedli takú novinku od 1. januára, ktorá sa týka (zdanení, pozn.) takzvaných digitálnych platforiem. Napríklad taký známy Uber, (…) sprostredkovanie ubytovania cez booking.com a podobne. (…) sme relatívne prišli (…) návrhom, pionierskym v tom zmysle, že sme medzi prvými v Európe, ktorí vlastne zakladá povinnosť takýmto platformám si založiť takzvanú prevádzkáreň a to znamená z príjmov, ktoré budú plynúť z územia Slovenskej republiky a zo služieb poskytovaných na našom území, mali proste platiť dane podľa našich zákonov.

Peter Kažimír odkazuje na zákon č. 344/2017 Z.z Uvedený zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2018 (s výnimkou niektorých paragrafov, ktoré budú účinné k 1. januára 2019) a skutočne rieši problematiku odvádzania daní z digitálnych platforiem ako sú Uber, Airbnb či Booking.com. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Návrh zákona bol predložený 18. augusta 2017 a pochádza z dielne Ministerstva financií SR. Podnetom k vypracovaniu tohto zákona bolo Programové vyhlásenie vlády SR (.pdf, s. 21), Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017 (.pdf, str. 12) a Smernica Rady  (EÚ) 2016/1164, ktorou sa ustanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu. Zákon č. 344/2017 bol schválený 7. decembra 2017, kedy zaň hlasovalo 101 zo 134 prítomných poslancov Národnej rady SR. 16 poslancov hlasovalo proti a 17 sa zdržalo hlasovania. 
Zákon priniesol povinnosť registrácie digitálnych platforiem, poskytujúcich ubytovacie (Airbnb, Booking.com) a dopravné služby (Uber), na území Slovenska. Peter Kažimír sa pre TASR vyjadril: "Tieto firmy sa budú musieť po novom registrovať formou stálej prevádzkarne na území Slovenska v prípade, ak poskytujú opakovane svoje služby formou sprostredkovania dopravy a ubytovania."  Cieľom zákona je: "Všetky tieto opatrenia sme urobili s cieľom zabrániť odlivu ziskov mimo Slovenska a treba povedať, že Slovensko je jednou z prvých krajín, ktorá pristúpila k riešeniu zdaňovania tejto modernej formy podnikania," dodáva Kažimír.
Podľa portálu Euractiv.sk by z každého eura, ktoré poskytovateľ služby zaplatí zahraničnej platforme, mal zaplatiť ďalších 19 až 35 centov zrážkovú daň, podľa toho v ktorej krajine platforma sídli. Ministerstvo financií priznáva, že skontrolovať či fyzická osoba využíva zahraničnú platformu na poskytovanie svojich služieb bude komplexná. Správca dane bude preto „využívať všetky nástroje, vrátane daňových kontrol a medzinárodnej výmeny informácií“.

Okrem Slovenska podporuje zdaňovanie príjmov dosiahnutých prostredníctvom digitálnej ekonomiky aj Nemecko či Francúzsko. Práve tieto dve krajiny spojili svoje sily a spoločne tlačia na EÚ aby prišla s návrhom ako zamedziť tejto neakceptovateľnej situácií. Práve Francúzsko prijalo v septembri 2017 zákon, ktorý nariaďuje spoločnostiam ako Netflix či Youtube platiť 2 % daň pre Radu Francúzskeho národného filmu. Okrem Francúzska je Netlix povinný platiť daň aj v Nemecku, Fínsku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Španielsku, Švédsku a vo Veľkej Británií.

Toto nie je definitívna podoba zákona (o poistnom dani, pozn.). My máme vyše 250 pripomienok (…).

Novú daň z poistiek, ktorá by mala nahradiť súčasný 8-percentný odvod z neživotného poistenia, chce rezort financií zaviesť už v októbri 2018. Na návrh zákona smerovalo doteraz celkovo 247 pripomienok, čo znamená len minimálnu odchýlku od čísla 250 spomenutých ministrom financií. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Odvod z neživotného poistenia v súčasnej podobe čoskoro skončí a nahradí ho daň z poistenia, ktorá vyšla z dielne Ministerstva financií SR a platiť bude od októbra 2018. Na novej dani z poistenia by sa malo ročne vybrať 57 miliónov eur, za rok 2018 by to bola suma 14 miliónov eur, keďže nová daň bude platiť až od októbra.

Na návrh zákona k dani z poistenia smerovala aj hromadná pripomienka, ktorú iniciovali INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz), Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a Občiansko konzervatívna strana. Podľa ich vyjadrení bude mať nová daň negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, zvýši daňové zaťaženie obyvateľstva a poisťovniam prinesie zvýšenú administratívnu záťaž. Požiadavkou tejto hromadnej pripomienky je nezavádzať daň z poistenia a zrušiť aj odvod z poistného. Daň nepodporuje ani Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO). Všetky pripomienky v kompletnom znení sú dostupné na stránke Slov-Lex.

My sme tie sadzby dokonca v mnohých citlivých oblastiach znížili z ôsmich percent na šesť, napríklad na majetok, v niektorých oblastiach ešte nižšie.

V januári 2018 predložilo Ministerstvo financií SR návrh zákona o dani z poistenia do pripomienkového konania. Novela zákona hovorí o náhrade 8 % odvodu z neživotného poistenia. Väčšina odvetví životného aj neživotného poistenia by mala podliehať dani vo výške od 2 % do 8 %. V prípade poistenia škôd na majetku ministerstvo navrhuje daň z poistenia vo výške 6 %. Najnižšie 2 a 3 % sadzby navrhuje rezort financií v odvetviach životného poistenia. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že nová daň z poistenia zohľadňuje predovšetkým sociálne a ekonomické aspekty pri stanovovaní výšky jednotlivých sadzieb. V niektorých odvetviach neživotného poistenia by preto podľa Ministerstva financií SR mohlo dôjsť k poklesu súčasných cien poistiek, na ktoré sa dnes uplatňuje osem percentný odvod z neživotného poistenia.

K značnému zníženiu sadzby dôjde aj pri poistení úrazu a choroby a to na polovicu teda na úroveň 4 %. Možné zníženie Ministerstvo financií avizuje aj pri poistení škôd na majetku, ako to spomína aj Kažimír vo svojom výroku (napr. poistenie domu, bytu, atď.) a to o štvrtinu na 6 %. Rovnaké zníženie sadzieb, a to na 6 % sa týka aj poistenia exportného a poľnohospodárskeho úveru. Na povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel sa vzťahuje 0 % sadzba dane, takže tohto segmentu, ktorý predstavuje takmer tretinu celého neživotného poistenia sa novoprijatá daň nedotkne. Celkovo sa znížené sadzby po novom budú uplatňovať na 60 % objemu neživotného poistenia.

„Dôvodom zavedenia dane z poistenia ako nepriamej dane sú doterajšie poznatky, ktoré ukazujú, že odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia zavedený od 1. januára 2017 je nesystémovým a neefektívnym opatrením, ktoré spôsobuje aplikačné problémy poisťovniam a nerovnaké zaobchádzanie v súvislosti s odvodom z prijatého poistenia na základe poistných zmlúv uzavretých pred 1. januárom 2017 a uzavretých od tohto dátumu.“ uviedlo Ministerstvo financií v návrhu tohto zákona, rovnako tak uvádza aj TASR

…poistné nepodlieha ani dani z pridanej hodnoty. Potom sú tu proste nejaké iné daňové povinnosti našich poisťovní.

Výrok odkazuje na zákon č. 222/2004 Z.z. o dani u pridanej hodnoty. Podľa § 37 týkajúceho sa poisťovacích služieb je od dane oslobodená "poisťovacia a zaisťovacia činnosť vrátane sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia. Oslobodená od dane je poisťovacia činnosť Sociálnej poisťovne a poisťovacia činnosť zdravotných poisťovní."  Finančná správa ďalej vysvetľuje túto výnimku: "Podmienkou oslobodenia predmetných služieb je poskytovanie zdaniteľnou osobou na základe právneho vzťahu medzi poskytovateľom poisťovacej služby a poisteným, ktorého riziká poistenie kryje. Z uvedeného vyplýva, že poisťovacie a zaisťovacie služby nemusí poskytovať len poisťovňa, ale aj zdaniteľná osoba v rámci kolektívneho poistenia. Medzi poisťovacie služby, ktoré sú oslobodené od dane, patrí aj poisťovacia činnosť Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní." 


Poisťovne podľa § 68 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve: "sú povinné odviesť 8 % z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla z činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky." Podľa § 68a predmetného zákona je poisťovňa tiež povinná odviesť 8 % z poistného z odvetví neživotného poistenia. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Vo väčšine európskych krajín je takáto (poistná, pozn.) daň zavedená.

Tzv. daň z poistenia (Insurance Premium Tax) sa odvádza vo väčšine európskych krajín. Podľa The Association of British Insurers (ABI) je daň z poistenia zavedená v 26 z 32 skúmaných európskych krajín (.pdf). V mnohých štátoch sú sadzby odstupňované podľa jednotlivých typov poistenia, prípadne sú niektoré typy poistenia od dane oslobodené. Detailnému uplatňovaniu dane z poistenia sa venuje správa vydaná Insurance Europe (.pdf) za rok 2016. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Podľa Kažimíra daň z poistenia zaviedla väčšina členských štátov EÚ najmä preto, "že poisťovacie služby sú v EÚ oslobodené od dane z pridanej hodnoty". Spoločnosť EY uvádza, že daň z poistenia zaviedli alebo zvýšili v posledných
rokoch mnohé krajiny na celom svete. Mimoriadne viditeľný je tento trend
v krajinách strednej a východnej Európy: "A
number of countries have introduced IPT in recent years. This trend has
been especially strong in Central and Eastern Europe (e.g., Bulgaria,
Hungary and Romania). In addition, several countries have increased
their IPT rates"
(.pdf, s. 2).

Na Slovensku je od januára 2017 zavedený 8 %-ný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia. Ministerstvo financií SR chce v apríli 2018 predložiť návrh zákona o dani z poistenia, ktorá by nahradila aktuálne platný odvod. V dôvodovej správe k návrhu zákona odôvodnilo ministerstvo plánovanú zmenu nasledovne: "Dôvodom zavedenia dane z poistenia ako nepriamej dane sú doterajšie poznatky, ktoré ukazujú, že odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia zavedený od 1. januára 2017 je nesystémovým a neefektívnym opatrením, ktoré spôsobuje aplikačné problémy poisťovniam a nerovnaké zaobchádzanie v súvislosti s odvodom z prijatého poistenia na základe poistných zmlúv uzavretých pred 1. januárom 2017 a uzavretých od tohto dátumu" (.rtf, s. 1).

Daň by mala mať charakter nepriamej dane a jej sadzba by mala byť pri väčšine typov neživotného poistenia 8 %-ná. Nižšiu, 2 až 3 %-nú sadzbu by malo mať životné poistenie.