Jozef Mihál vs. Peter Kažimír

Na telo, Zlatica Puškárová, odkaz na videozáznam

Relácia sa niesla výhradne v duchu pripravovaných zmien v zákone o starobnom dôchodkovom sporení, ktoré pripravilo Ministerstvo práce pod vedením Jozefa Mihála. V rámci tejto debaty bola rec o novo pripravovaných fondoch a garanciách v nich, o prieskumoch medzi sporitelmi ci zadlžení štátu.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Znižujeme poplatky, rušíme poplatok za výnos v konzervatívnom fonde a v novom indexovom fonde bude najnižší poplatok v celej histórii celého systému.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o
starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov si viete prečítať tu.

"§ 63c
Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde

(1) Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3. Dôchodková správcovská spoločnosť nemá právo na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, ak suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety má zápornú hodnotu. Dôchodková správcovská spoločnosť nemá právo na odplatu za zhodnotenie majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde a na odplatu za zhodnotenie majetku v indexovom dôchodkovom fonde."

Dlhopisovým dôchodkovým fondom je v návrhu označovaný doterajší konzervatívny fond.

Samozrejme sú aj odborníci, ktorí nesúhlasia s týmto návrhom (zákona o starobnom dôchodkovom sporení pozn.)…sú aj iné názory ako z Akadémie vied pán Baláž, pán Elevanko.

K nesúhlasným stanoviskám uvedených mien z Akadémie vied  s návrhom novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení sa nám dopracovat nepodarilo.

Na stránke Slovenského rozhlasu zo 17. januára 2011 bolo uvedené negatívne stanovisko ekonóma Slovenskej akadémie vied Pavla Kárázsa:

"Ekonóm Slovenskej akadémie vied k tomu dodáva, že návrh rezortu je nielen nevýhodný, ale môže byt aj neuskutocnitelný. Pavol Kárázs: 'Nie malé percento cenných papierov by malo byt najvyššieho ratingu, aby bola bezpecnost daná, ale aby na 100% to boli troj-áckové dlhopisy, je to aj tažko realizovatelné, a potom je vysoko pravdepodobné, že výnosnost by bola ešte nižšia ako v minulom roku.'“

Keď hovoríte o 20 novelách, stačí si pozrieť, kedy tieto novely historicky boli prijímané. Ja tu mám pred sebou taký zoznam tých noviel. Viac ako polovica týchto noviel bola prijatá za Ficovej vlády.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o
starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov si viete prečítať tu.

V článku III tohto návrhu sú uvedené zmeny tohto návrhu:

"Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v
Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č.
43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom
č. 186/2004 Z. z., zákonom č. 439/2004 Z. z., zákonom č. 721/2004
Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 310/2006 Z. z., zákonom
č. 644/2006 Z. z., zákonom č. 677/2006 Z. z., zákonom č.
209/2007 Z. z., zákonom č. 519/2007 Z. z., zákonom č.
555/2007 Z. z., zákonom č. 659/2007 Z. z., zákonom č.
62/2008 Z. z., zákonom č. 434/2008 Z. z., zákonom č. 449/2008 Z. z.,
zákonom č. 137/2009 Z. z., zákonom č. 572/2009 Z. z.,
zákonom č. 105/2010 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky
č. 355/2010 Z. z., zákonom č. 543/2010 Z. z. a týmto zákonom."

Z týchto 19 zmien bolo 13 z nich počas Vlády Slovenskej republiky od 4. júla 2006 do 8. júla 2010 (vlády Roberta Fica). viac ako polovica týchto noviel teda bola prijatá za vlády Roberta Fica.

Viete, že nás bičovali za to, že sme zvýšili zadĺženie Slovenska. Bolo to 1900 eur na jedného obyvateľa.

Miera zadĺženia prepočítaná na jedného obyvateľa sa podľa projektu INESS Cena štátu od roku 2007 do roku 2010 zdvihla z 3344,4 eur na 5326,2, čo je nárast o 1981,8 eur, teda po zaokrúhlení skôr o 2000 eur.

Projekciu do roku 2014 projekt Cena štátu nerobí. Preto prikladáme svoj vlastný prepočet.

Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 predpokladá znižovanie schodkov rozpočtov verejnej správy, do roku 2014 by ich hodnota v miliónoch eur mala predstavovať

2011: -3 448,9
2012: -3 065,2
2013: -3 026,0
2014: -2 615,4

Spolu to dáva 12,13 miliárd eur.

Pri plánovanom dlhu 12,13 miliárd eur je to pri prepočte podľa údajov o
počte obyvateľov Štatistického úradu SR k 30. júnu 2010  na hlavu
približne 2234 eur. Nie je to však o 400 eur viac na hlavu ako počas
vlády Roberta Fica, ale len o cca 250 eur, keďže P. Kažimír zaokrúhlil dlh na obyvateľa počas Fica nadol, zatiaľ čo plánovaný dlh za tejto vlády zaokrúhlil nahor.