Ján Figel

O 5 minút 12, Radovan Slobodník, odkaz na videozáznam

Ján Figel sa v tejto casti vydania “Medzi 4 ocami” venoval dvom zásadným témam, ktoré môžu jednak zahýbat rozpoctom SR alebo sú podstatné pre velkú cast obyvatelov Slovenska. Prvou témou je snaha o nápravu súcasného právneho stavu regulovaných nájmov. Dotkne sa síce len malej casti obyvatelstva, jej neriešenie by však pri súcasnom trende rozhodnutí Európskeho súdu pre ludské práva mohlo výrazne zasiahnut pokladnicu SR. Druhou zásadnou témou je pripravovaná novela stavebného zákona, ktorá upravuje predovšetkým sankcie pri výstavbe, ale nezanedbatelné sú aj dalšie zmeny. Ján Figel sa ciastocne dotkol aj iných tém, napríklad najnovšej iniciatívy okolo vyhlásenia NR SR na podporu krestanov a s nou spojenej kontroverzie na podporu homosexuálov. Faktické výroky prinášame v nasledujúcom prehlade.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

To čo zavádza je naozaj výraznejšie sankcie, aj za delikty alebo priestupky (tzv. malá novela stavebného zákona, ktorá je v súčasnosti pripravovaná pozn.)

Znenie tzv. Malej novely je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom
konaní. Plným názvom návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) si
môžete prečítať tu (.pdf).

Navrhovaný § 106, ktorý hovorí o správnych deliktoch stanovuje aj výšku pokuty:

"§ 106

2) Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu od 17.000 eur do 170.000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá ako stavebník alebo vlastník stavby

a) vykonáva činnosti bez územného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,

b) neodstráni zistené nedostatky stavby nariadené rozhodnutím stavebného úradu alebo inšpekcie (§ 102 ods. 3),

c) zhoršuje životné prostredie tým, že predlžuje lehotu výstavby v rozpore so stavebným povolením,

d) uskutočňuje stavbu alebo jej zmenu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, ak nejde o trestný čin9e),

e) užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,

f) umožní inej osobe užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním,

g) odstraňuje stavbu bez povolenia príslušného orgánu, ak sa takéto povolenie vyžaduje.

(3) Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu od 100.000 eur do 350.000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá ako stavebník alebo vlastník stavby

a) bez stavebného povolenia uskutočňuje stavbu v chránenom území alebo v ochrannom pásme, ak nejde o trestný čin9e),

b) nezastaví stavebné práce na nepovolenej stavbe napriek právoplatnému rozhodnutiu stavebného úradu o zastavení stavebných prác (§ 102a ods. 2), ak nejde o trestný čin9f),

c) odstraňuje stavbu, ktorá je kultúrnou pamiatkou bez povolenia odstránenia stavby."

Súčasný zákon z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) aj s príslušnými novelami si viete pozrieť tu.

Horná
a dolná hranica peňažných sankcií bola na úrovni 400 000 až 5 000 000
korún (približne 13 277 eur až 165 970 eur). Pri novele ide o 1700 až
350 000 eur. Horná hranica je tak zvýšená viac než o polovicu.

Čo sa týka dynamickejších pravidiel posudzovania stavebného konania, nie je v našich kapacitách navrhované zmeny overiť.

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vlastní 34% akcií Slovak Telekomu a Fond národného majetku Slovenskej republiky vlastní 15% akcií. Majoritným akcionárom je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51% akcií.

Komunity kresťanov napr. na Blízkom východe sú natoľko utláčané, že hrozí definitívne ich zánik. V mnohých krajinách Irak, Irán, Pakistan, Sudán, Nigéria, sú krvavo likvidovaní nie len kresťania.

Existenciu hrozby zániku kresťanských a iných náboženských komunít na Blízkom východe podporuje uznesenie Európskeho parlamentu z 15. novembra 2007 o závažných udalostiach, ktoré ohrozujú existenciu kresťanských a iných náboženských komunít. 

Uznesenie sa odvoláva na zozbierané informácie o útokoch, vraždách, únosoch alebo iných formách násilia spáchanom na príslušníkoch náboženských komunít. V uznesení sa spomínajú krajiny Turecko, Irak, Pakistan, Sudán, Vietnam, Filipíny, Egypt, Gaza, Čína.

Nigéria ani Irán sa v dokumente nespomínajú, hoci je možné, že o prípadoch utláčania hovoria iné dokumenty.

My sme iniciovali, podporovali vyjadrenia, deklarácie, postoje parlamentu napr. v témach odsunu Karpatských Nemcov alebo krívd, ktoré boli spáchané na židovskom obyvateľstve. Napr. pri téme genocídy Arménov v roku 2009, pri téme umiestňovania krížov vo verejných budovách alebo priestranstvách.

František Mikloško za KDH inicioval počas rozpravy o návrhu stanoviska Slovenskej republiky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckou republikou prijať uznesenie, v ktorom by NR SR uznala genocídu Arménov v roku 1915, pri ktorej zahynuli státisíce Arménov žijúcich v Osmanskej ríši. O návrhu sa nehlasovalo.

V 2009 NR SR prijala vyhlásenie (.rtf) Národnej rady Slovenskej republiky o umiestňovaní náboženských symbolov v školách a vo verejných inštitúciách v súlade s kultúrnou tradíciou krajiny . Za hlasoval celý poslanecký klub KDH.

Vyhlásenia NR SR k deportáciám Židov zo Slovenska a k odsunu slovenských Nemcov pochádzajú z rokov 1990 resp. 1991. Ako hlasovalo KDH pri týchto dvoch vyhláseniach nevieme overiť.

Bude sankcionovaný (zmena navrhovaná v novele stavebného zákona, pozn.) napr. aj tak, že osoby dotknuté, môžu byť vlastne znovu testované, resp. musia prejsť skúšobným konaním, ak sa dopustili niektorých priestupkov. Resp. v druhom kroku, ak je to opakované porušenie zákona, môže byť odobraná licencia, resp. živnostenské opatrenie pre výstavbu firme, alebo podnikateľovi, ktorý porušuje stavebný zákon.

Znenie tzv. Malej novely je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom
konaní. Plným názvom návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) si
môžete prečítať tu (.pdf).

"§ 102b

(1) Ak stavbyvedúci alebo osoba vykonávajúca stavebný dozor
nevykonáva na stavenisku a na stavbe činnosť v súlade so svojím
oprávnením, orgán štátneho stavebného dohľadu podá príslušnej
profesijnej komore návrh na jeho preskúšanie.

(2)Nerešpektovanie rozhodnutia stavebného úradu o zastavení prác na nepovolenej stavbe zhotoviteľom stavby sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona; stavebný úrad podá po opakovanom zistení porušenia tohto zákona podnet na zrušenie jeho živnostenského oprávnenia 9d)."

Súčasný
zákon z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) aj s príslušnými novelami si viete pozrieť tu.