Ivan Mikloš vs. Peter Kažimír

Na telo, Zlatica Puškárová

Minister financií Ivan Mikloš a poslanec Smeru Peter Kažimír v nedelu prebrali väcšinu tém, ktoré ekonomike krajiny a politike okolo nej v ostatnom case dominujú – zdražovanie (aké je, preco je také, aké bolo, kto zan môže…), banky (hypotéky, poplatky, zdanenie bánk), odmenovanie v štátnych podnikoch (kto si pridelil viac na odmenách). Po vycerpaní aktuálnych tém prišlo aj na to, co nechýba v takmer žiadnej relácii s Ivanom Miklošom – nárast korupcie pocas vládnutia Roberta Fica.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Pán Németh (štátny tajomník MZV Maďarska, pozn.) povedal minulý týždeň, že Budapešť sa nepohne, pokiaľ Slovensko nezmierni následky ich zákona o udeľovaní dvojitého štátneho občianstva.

Ako uvádza sme.sk, maďarský spolupredseda zmiešanej komisie - štátny tajomník maďarského rezortu diplomacie Zsolt Németh povedal, že Maďarsko sa bude zaoberať návrhom zmluvy medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou o úprave otázok týkajúcich sa štátneho občianstva až po tom, čo Slovensko definitívne uzatvorí záležitosť svojho zákona o občianstve.

Nevyslovil sa, že MR bude čakať na zmiernenie.

Tá zmluva z 95. roku, ktorú pán Mečiar podpísal v Paríži podpísal s Hornom, je stále platná. V súlade s ňou postupujú aj bilaterálne rokovania, napríklad pri príprave zmluvy o dvojitom občianstve.

Zmluvu o dobrom susedstve o priateľskej spolupráci medzi SR a MR podpísali 19. Marca 1995 v Paríži v Matignonskom paláci vtedajší premiéri Slovenska a Maďarska. Za slovenskú stranu V. Mečiar a za maďarskú stranu G. Horn. V zmluve sa okrem iného píše:

"Článok 22

(1) Táto zmluva sa uzaviera na obdobie 10 rokov. Jej platnosť sa bude predlžovať vždy na nasledujúce päťročné obdobie, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie písomne najmenej jeden rok pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

(2) Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

(3) Zmluvné strany zaregistrujú túto zmluvu podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov. Dané v Paríži dňa 19. marca 1995 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a maďarskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť."

Celé znenie zmluvy môžete nájsť tu (.pdf).

Štátnu občiansku agendu v zmysle zákona kompetenčného má vo svojej gescii ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, a aj preto je štátny tajomník súčasťou zmiešanej komisie slovensko-maďarskej, na riešenie všetkých problémov, ktoré vzniknú.

Ako uvádza §11 písmeno b), kompetenčného zákona (575/2001 Z. z.) Ministerstvo vnútra SR je o.i. ústredným orgánom štátnej správy pre štátne občianstvo.

Štatút Slovensko-maďarskej zmiešanej medzivládnej komisie hovorí:

"3. Predsedovia národných zastúpení Zmiešanej komisie vymenúvajú v súlade s
vnútorným právnym poriadkom svojho štátu podpredsedu, vedúcich
jednotlivých pracovných skupín, členov Zmiešanej komisie a tajomníka. V
návrhoch na členov komisie musí byť zohľadnený princíp odbornosti. V
prípade neprítomnosti niektorého z predsedov národného zastúpenia
Zmiešanej komisie zastupuje ho podpredseda. Predsedovia Zmiešanej
komisie sa navzájom priebežne informujú o personálnych zmenách v
zložení Zmiešanej komisie."

V súčasnosti by mal Ministerstvo vnútra SR zastupovať v tejto komisii štátny tajomník M. Žilinka.

Na slovenskej strane takáto ochota je, preto slovenskí predstavitelia v zmiešanej komisii, konkrétne zástupca Ministerstva vnútra, predložil tento návrh (bilaterálnej dohody o štátnom občianstve s MR, pozn.), ktorý vypracovalo Ministerstvo zahraničných vecí a bilaterálne dohody by mali pripravovať ministri zahraničných vecí.

Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR (MV) Maroš Žilinka odovzdal 15. februára v Budapešti na 11. zasadnutí Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre oblasť vnútorných vecí maďarskej strane návrh Zmluvy medzi SR a MR o úprave niektorých otázok týkajúcich sa štátneho občianstva.

O dva dni na to maďarský spolupredseda zmiešanej komisie - štátny tajomník maďarského rezortu diplomacie Zsolt Németh povedal, že Maďarsko sa bude zaoberať návrhom tejto zmluvy až po tom, čo Slovensko definitívne uzatvorí záležitosť svojho zákona o občianstve.

K zneniu návrhu zmluvy sa nám dostať nepodarilo.

Aj preto sme sa vtedy rozhodli podporiť ten návrh (zákona o štátnom občianstve, pozn.), ktorý bol v parlamente. Preto, lebo žiadna iná možnosť nebola. A Slovenská republika nemohla ostať bez odozvy na konanie, ktoré odmietame, ktoré nepovažujeme za európske, ktoré Slovensku škodí, a preto sme zahlasovali tak, že sme podporili vtedy návrh, ktorý predložila minulá vládna koalícia.

Právnu normu reagujúcu na kroky Budapešti v parlamente podporilo 90 zo 115 prítomných poslancov, siedmi boli proti, 17 sa zdržali hlasovania a jeden nehlasoval. Okrem koaličných strán Smer-SD, ĽS-HZDS a SNS za návrh hlasovalo aj KDH.