Gábor Gál vs. Marek Madaric

O 5 minút 12, Radovan Slobodník, odkaz na videozáznam

V druhej casti diskusie O 5 minút 12 medzi Marekom Madaricom a Gáborom Gálom sa diskutovalo výhradne o  zákone o štátnom obcianstve a najmä o pripravovanej novele zákona o používaní jazykov národnostných menšín. Naše hodnotenie odhalilo viacero neprávd a zavádzaní.

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Naposledy jediný, kto kritizoval nášho eurokomisára Ševčoviča pri brífingu bol zástupca Maďarska.

TASR

"Predseda frakcie Európskej ludovej strany (EPP) v Európskom parlamente Josep Daul kritizoval vyjadrenie dezignovaného slovenského komisára Maroša Šefcovica, ktoré malo byt namierené proti Rómom. 'Chcem dat jasne najavo, že protirómske vyhlásenia pripisované Marošovi Šefcovicovi sú neprijatelné, a preto som požiadal mojich kolegov, aby sa touto otázkou zaoberali na híringu Šefcovica, ktorý sa uskutocní na budúci týžden v pondelok,' uvádza sa v Daulovom vyhlásení.

Celú kauzu týkajúcu sa slovenského kandidáta spustili madarskí europoslanci za stranu Fidesz Lívia Járókaová a József Szájer, ked upozornili na vyhlásenie, ktoré mal Šefcovic urobit pocas konferencie o ludských právach a migracnej politike EÚ v januári 2005. Na nej údajne povedal, že rómski obcania 'zneužívajú slovenský sociálny systém.' Od Šefcovica sa pocas híringu ocakáva vysvetlenie."

Z uvedeného vyplýva, že hoci prvotná kritika prišla zo strany madarských europoslancov, neskôr sa k nej pridal aj J. Daul, ktorý pochádza z Francúzska.

Verejne napr. vystupuje váš bývalý kolega Berenyi na zhromaždeniach, naposledy v Komárne 15. marca 2011, kde nabáda príslušníkov maďarskej menšiny na prijatie, alebo na podanie si žiadosti o občianstvo a hovorí, že, no ale samozrejme ak aj nie teraz, keď existujú tie sankcie, tak nezabudnite, že to právo máte do budúcnosti.

Nepodarilo sa nám nájsť spomínané vyjadrenie J. Beréniyho z 15. marca 2011.

Nie je jasné, či sa pán Gál vyjadruje k tomu, v akom počte obcí sa dnes používa jazyk národnostnej menšiny v úradnom styku alebo akého počtu obcí sa táto zmena dotkne. Ak ide o druhý prípad, výrok je pravdivý. Denník sme.sk z 23. februára 2011.

"Ak by napokon 15-percentné kvórum poslanci schválili, dotklo by sa to 729 obci. Zmenu by však pocítili len v 73 obciach, v ktorých občania patriaci k národnostnej menšine tvoria 15 percent, pretože v ostaných [sic] obciach žije viac ako 20 percent ľudí hlásiacich sa k národnostnej menšine a tí môžu svoj jazyk v úradnom styku využívať už dnes."

Za podpredsedu vlády Csákyho sme práve sa zaviazali tým 20%. Za SMK sme ten záväzok prijali, keď bolo SMK vo vláde, vtedy SR prijala záväzok 20%.

Podľa zákona o používaní jazyka národnostných menšín, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 1999:
 

"Ak občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, tvoria podľa posledného sčítania obyvateľov v obci najmenej 20 %
obyvateľstva, môžu v tejto obci používať v úradnom styku jazyk menšiny."

Pál Csáky bol podpredsedom vlády SR pre ľudské práva, menšiny a regionálny rozvoj v roku 1998-2002, teda aj v čase prijatia zákona.

Kým my, v prípade Európskej charty menšinových alebo regionálnych jazykov sme prijali tie maximálne možné záväzky, ktoré postupne napĺňame, tak maďarská strana prijala minimálne záväzky a aj s ich napĺňaním má problém.

Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov stanovuje v článku 2. bod 2. toto:

"2. Vo vzťahu ku každému jazyku, ktorý sa uvedie pri
ratifikácii, prijatí alebo schválení podľa článku 3, sa každá
zmluvná strana zaväzuje uplatňovať minimálne 35 odsekov alebo
písmen vybratých z ustanovení časti III tejto charty, pričom
najmenej tri musia byť vybraté z článkov 8 a 12 a po jednom
z článkov 9, 10, 11 a 13."


Záväzky jednotlivých krajín sú uverejnené tu.

Slovenská republika sa vo svojej ratifikácií v roku 2001 zaviazala dodržiavať Chartu pri rôznych jazykoch rôzne. Pri maďarskom jazyku sa zaviazala dodržiavať až 53 odsekov. To však nie je maximum, ktoré Charta definuje.

Maďarská republika sa zaviazala napĺňať 46 odsekov, teda vyššiu ako minimálnu hranicu. Či má MR s napĺňaním odsekov problém, nedokážeme overiť.