Bratislavský samosprávny kraj

Iné

Filtre

TIP

Kliknite na graf pre filtrovanie podľa pravdivosti výroku daného politika

Podielové dane sa prideľujú na základe sčítania obyvateľstva, nie na základe trvalého pobytu

Pri prideľovaní výnosu z daní vyšším územným celkom, ktoré spomína Uhler, sa berú do úvahy ukazovatele odvodené od počtu ľudí s trvalým pobytom v kraji. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

O rozdelení výnosu dane vyšším územným celkom hovorí Nariadenie vlády o rozdeľovaní dane z príjmov územnej samospráve vo svojom treťom paragrafe nasledovne: 

" 1)Výnos dane podľa § 3 zákona sa rozdelí vyšším územným celkom takto:
a) 15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
b) 15 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku vo veku pätnásť až osemnásť rokov s trvalým pobytom na jeho území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
c) 32 % podľa počtu obyvateľov vyššieho územného celku, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
d) 9 % podľa obrátenej hustoty obyvateľstva vyššieho územného celku s trvalým pobytom na území vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
e) 20 % podľa dĺžky ciest II. triedy a III. triedy vo vlastníctve vyššieho územného celku k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,
f) 9 % podľa rozlohy vyššieho územného celku.
"

Podielové dane sa teda prideľujú najmä na základe počtu ľudí s trvalým pobytom a nie podľa sčítania obyvateľstva. To sa berie do úvahy len pri prideľovaní daní obciam (ktoré upravuje paragraf 2 toho istého zákona), ale i v tom prípade sa berie ohľad aj na počet obyvateľov s trvalým pobytom.

Bratislavský samosprávny kraj vlastní už 9 rokov 90 tisícový pozemok v Petržalke, na ktorom po celý čas rastie iba burina

Výrok pochádza z videa zverejneného Rudolfom Kusým na Facebook stránke 2. júla 2017. Bratislavský samosprávny kraj skutočne v Petržalke vlastní pozemok, ktorého celková výmera je približne 90 000 m2. Vlastní ho však už od roku 2002, čo je viac ako 9 rokov. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 

Petržalské noviny o pozemkoch na Family Park v Petržalke informujú nasledovne:
"Celková rozloha územia pre park je takmer 9 hektárov. Zo západu je ohraničená Dolnozemskou cestou, z juhu existujúcou komunikáciou, vedúcou k čistiarni odpadových vôd a pokračujúcou na hrádzu Dunaja. Z východnej časti tvorí hranicu autobusové depo, zo severu parcela 3021/130, ktorá je odčlenená na vybudovanie areálovej komunikácie. Územie tvorí nezastavaná rovinatá parcela. Plochu tvorí pole (poľnohospodárska pôda). Časť pozemkov (p.č. 3021/226, 3021/227 a 3021/228) je z dôvodu výstavby verejnoprospešnej stavby – okružnej križovatky na ulici Dolnozemská, predmetom Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena."

Výpis z portálu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR uvádza pri vlastníctve daného pozemku BSK nasledovné:
1. Titul nadobudnutia: Žiadosť o zápis zo dňa 14.01.2003 - Delimitačný protokol zo dňa 14.08.2002

2. Titul nadobudnutia: Kúpna zmluva podľa V-11255/2017 zo dňa 27.7.2017.

Časť dotknutých pozemkov teda vlastní BSK už od prelomu rokov 2002-2003, čiže viac ako 14 rokov. Neplatí teda Kusého tvrdenie o 9 rokoch vlastníctva.
Výpis ďalej uvádza aj plochy jednotlivých častí pozemku ( Orná pôda: 36 073 m2, 12 409 m2, 35918 m2, 1640 m2, 43 m2, 138 m2; Zastavané plochy a nádvoria: 105 m2, 2836 m2, 124 m2, Ostatné plochy 470 m2), ktoré dokopy predstavujú  89 756 m2, teda necelých 90 000 m2 ako uvádza Kusý.

Pod rúškom aktualizácie (upgrade systému) za 24 rokov nikto nevyhlásil novú súťaž (na spravovanie systému riadenia dopravy, pozn.).

Najnovšia zmluva mesta Bratislava na upgrade systému riadenia dopravy je z decembra 2016. Zmluva bola uzatvorená bez predchádzajceho verejného obstarávania a dodávateľom je firma Siemens. Siemens bola dodávateľom aj pri poslednej dostupnej zmluve mesta na riadenie dopravy z roku 1992. Za 24 rokov teda podľa dostupných informácií nebola podpísaná zmluva s inou spoločnosťou. V roku 2010 bola vypísaná súťaž na prevádzku cestnej svetelnej signalizácie, nie sú však známe jej výsledky, pravdepodobne bola zrušená, tak ako uvádza v blogu aj Droba. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Výrok pochádza z Drobovho blogu z marca 2017. Oficiálny web mesta Bratislava informuje nasledovne: "Hlavné mesto SR Bratislava nahradilo v roku 1993 pôvodný riadiaci systém dopravy riadiacim systémom od firmy SIEMENS, a.s. (podľa výsledku medzinárodného tendra a zmluvy zo dňa 30. júna 1992)." Web (na podstránke o riadení dopravy) ďalej neuvádza akúkoľvek ďalšiu zmluvu či súťaž, týkajúcu sa riadenia dopravy.

V decembri 2016 mesto Bratislava uzavrelo so spoločnosťou Siemens zmluvu o poskytovaní služieb (.pdf), na základe ktorej má spoločnosť Siemens zrealizovať dodávku a zabezpečenie prevádzky systému riadenia dopravy. Web hlavného mesta eviduje svoje verejné obstarávania, verejné obstarávanie týkajúce sa riadenia systému dopravy a svetelnej signalizácie však neobsahuje. 
Zmluva z roku 2016 (.pdf, s.1) sa konkrétne týka nasledovného "Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa zrealizovať a odovzdať objednávateľovi dielo –upgrade, dodávka a zabezpečenie prevádzkyschopnosti systému riadenia dopravnej centrály VSR Scala (ďalej len „dielo“). Povinnosť dodávateľa zrealizovať sa týka aj servisu a údržby a vypracovania signálnych plánov v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „práce“)."
Skutočne sa teda jednalo o upgrade systému. Celková cena za predmet zákazky je 231 811,2 eur.
Od podpisu prvej zmluvy mesta so spoločnosťou Siemens v roku 1992 na dodanie a prevádzkovanie systému riadenia dopravy skutočne uplynulo 24 rokov.
Register zmlúv mesta eviduje zmluvy len od roku 2011, niekoľko zmlúv z predchádzajúcich rokov eviduje archív zmlúv, medzi zverejnenými zmluvami sa ďalšie zmluvy o systéme riadenia dopravy nenachádzajú.
Bratislavské noviny z februára 2008 píšu nasledovné: "Riadiaci systém dopravy pre Bratislavu kúpilo mesto od firmy SIEMENS, a.s., na základe výsledkov medzinárodnej verejnej súťaže a zmluvy. Systém spustili začiatkom roka 1994 a prevádzkuje ho Krajský dopravný inšpektorát policajného zboru v Bratislave. Doteraz riadil počítač 31 križovatiek, v roku 2000 bola urobená obnova výpočtového systému, najmä pre nevyhnutnú výmenu diskových pamätí." Môžeme teda predpokladať, že minimálne do roku 2008 nebola zmluva o systéme riadenia dopravy uzatvorená s inou spoločnosťou ako Siemens.

Vestník verejného obstarávania z roku 2010 obsahuje aj oznámenie o verejnom obstarávaní mesta Bratislava na opravu, údržbu a prevádzku cestnej svetelnej signalizácie na území mesta, obstarávanie však bolo pravdepodobne neúspešné či zrušené, keďže v čase po ňom nie sú dostupné žiadne informácie v médiách ani na stránke mesta o tom, že by bola uzatvorená akákoľvek nová zmluva týkajúca sa cestnej svetelnej signalizácie. V registri dodávateľských faktúr pre rok 2011 (od tohto roku zverejňované všetky faktúry) sú navyše dohľadateľné faktúry Siemensu za rôzne opravné a údržbové práce týkajúce sa najmä svetelnej signalizácie na križovatkách. Môžeme teda predpokladať, že Siemens bol stále jediným správcom systému.

Ak Drobovi bude robiť kampaň strana Sloboda a Solidarita (SaS), tak nemusí mať zriadený transparentný účet. Ale SaS zverejnila svoje údaje na účte 28. júna a Droba robil bilbordovú kampaň už predtým, takže pravdepodobne si vedie kampaň sám.

Milan Ftáčnik vyslovil toto obvinenie začiatkom júla 2017. Výdavky za kampaň Juraja Drobu na post predsedu BSK sú evidované na transparentnom účte strany SaS pre voľby do VÚC 2017, tak ako je to povinné podľa zákona. Keďže sa volebná kampaň podľa zákona začína uverejnením rozhodnutia o konaní volieb v Zbierke zákonov, čo bolo pre tieto voľby 28. júna 2017, SaS nie je povinná na transparentnom účte zverejňovať výdavky pred týmto dátumom. Výrok Milana Ftáčnika hodnotíme ako nepravdivý.
Strana Sloboda a Solidarita má založený transparentný účet aj pre účel volieb do VÚC 2017, na ktorom eviduje aj výdavky za kampaň Juraja Drobu na post predsedu BSK. Medzi výdavkami môžeme nájsť napríklad prenájom reklamných pútačov v Bratislave a okolí. Strana SaS eviduje pohyby na tomto účte od 28. júna 2017.

Ministerstvo vnútra zhŕňa potrebné informácie a časti zákonov k vedeniu kampane politickou stranou vo voľbách do VÚC aj na osobitnej časti svojho webuZákon o volebnej kampani upravuje financovanie volebnej kampane politickou stranou vo voľbách do orgánov územnej samosprávy nasledovne:
"Politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, môže na túto kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur. Na limit nákladov politickej strany sa primerane vzťahuje aj § 3 ods. 1 druhá veta. Politická strana je povinná postupovať podľa § 3 ods. 2 až 10. Politická strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch, ktoré vynaložila na volebnú kampaň v členení podľa § 3 ods. 8, a doručiť ju ministerstvu vnútra v listinnej podobe a elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb. Ministerstvo vnútra zverejní správu podľa predchádzajúcej vety na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia a je prístupná verejnosti na päť rokov."

Ohľadom transparentného účtu na financovanie volebnej kampane kandidátov a špeciálne pre náš výrok sú dôležité aj niektoré odseky § 3: 


"(2) Na úhradu nákladov na volebnú kampaň môže politická strana použiť len finančné prostriedky vedené na osobitnom platobnom účte (ďalej len „osobitný účet“) vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“) podľa odseku 3. Na finančné prostriedky vedené na osobitnom účte sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu
(3) Osobitný účet musí politická strana zriadiť pre každú volebnú kampaň samostatne."
K Ftáčnikovej výhrade ku kampani pred 28. júnom však možno namietať zákonom o volebnej kampani, ktorý v § 2 ods. 2 uvádza: "Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb." V Zbierke zákonov bolo príslušné rozhodnutie uverejnené práve 28. júna 2017. 
Juraj Droba vysvetlil obdobie pred 28. júnom nasledovne: "Výdavky spred oficiálneho začiatku kampane boli hradené z bežného účtu SaS a budú zahrnuté do zúčtovania, ktoré SaS podľa zákona predloží Ministerstvu financií SR v riadnom termíne,". 
Transparentný účet má byť podľa zákona vedený počas volebnej kampane, teda v tomto prípade od 28. júna 2017 a reportovanie výdavkou je nutné aj pre dobu troch mesiacov pred začiatkom kampane.

V poslednom období hromadne míňa (Pavol Frešo, pozn.) verejné zdroje z rozpočtu na župe na svoje osobné PR na sociálnej sieti FB kampaňou za 50 tisíc eur.

Výrok pochádza z Jakubcovho blogu z júla 2017. Podľa údajov zverejnených na webe Bratislavského samosprávneho kraja bolo na propagáciu cez Facebook v období január 2015 - júl 2017 minutých 54 870 eur, čo sa približuje údaju uvedenému Jakubcom. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý, neposudzujeme však, či išlo o osobné PR.